Przetargi.pl
Usługa wsparcia technicznego i gwarancji do posiadanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie elementów macierzy dyskowych

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia technicznego i gwarancji do posiadanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie elementów macierzy dyskowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa wsparcia technicznego i gwarancji do posiadanych przez UMWL w Lublinie elementów macierzy dyskowych na okres 1-go roku od momentu ich bieżącego wygaśnięcia. W załączniku Zamawiający określa jakie składniki należy objąć usługą wsparcia technicznego i subskrypcji. Usługa powinna być dostępna w godz. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach