Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

Powiat Łęczyński ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48815315200 , fax. +48817526464
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łęczyński
  Al. Jana Pawła II 95A
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. +48815315200, fax. +48817526464
  REGON: 43101942500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych, nieużywanych zestawów komputerowych typu all-in-one (AiO) dla Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, zgodnie z opisem: Nazwa Ilość szt. Opis Zestawy komputerowe all-in-one 20 Przekątna ekranu Min 23,8 cala Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli Typ matrycy matowa LED Ekran dotykowy nie Podzespoły: Procesor Procesor wielordzeniowy, architektura 64bit, pamięć podręczna L3 6MB, liczba rdzeni 4 wątków 8, bazowa częstotliwość taktowania 1,6 Ghz, częstotliwość taktowania turbo 3,9 Ghz, odblokowany mnożnik nie, proces technologiczny 14nm, wbudowany układ graficzny, pobór energii (współczynnik TDP wynosi 15 W) W trybie jednowątkowym procesor uzyskał średnią na poziomie 155 punktów, natomiast w trybie wielowątkowym : 625 punktach. https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-8265U+%40+1.60GHz&id=3323 Liczba rdzeni procesora Min 4 Częstotliwość taktowania Min 1,6-3,9 GHz Pamięć podręczna (Cache) 6 MB Gniazdo procesora socket 1151 Pamięć RAM Min 8 GB DDR4 Liczba gniazd pamięci Min 2 Karta graficzna W odsłonie 3DMark Ice Storm Extreme Graphics, jednostka uzyskała średni rezultat na poziomie 43359 punktów, 3DMark 11 Performance GPU wynik :1648 punktów. Zegar rdzenia 300 MHz Zegar rdzenia tryb turbo 1150 MHz Obsługa direct X – 12 Wykorzystane technologie: QuickSync Technologia – 14 nm Pamięć karty graficznej współdzielona z pamięcią systemową Dysk Min. 512 GB SSD SATA (+60 GB) do tego rozmiaru lub większy hdd typu SSD System System operacyjny Windows 10 HOME EDITION PL 64bit Wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Home Edition PL 64-bit z licencją i nośnikiem lub równoważny, warunki równoważności: System operacyjny umożliwiający integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory i pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci. Musi umożliwiać instalację pakietu oprogramowania biurowego np.: MS Office: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 lub nowszy w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access) lub równoważne. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Praca w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatyczne rozpoznawanie sieci i ich ustawień bezpieczeństwa. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych działające w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz łączenie się automatycznie z raz oraz łączenie się automatycznie zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB). (np.: lub Microsoft Windows 10 Home Edition PL lub równoważny). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji zbiorczej lub jednostanowiskowej a także licencji na nowszą wersję systemu operacyjnego umożliwiającą wykorzystanie zainstalowanej wersji. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. Wersja językowa polski Komunikacja : Łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi 802.11 ac Złącza/Wbudowane urządzenia Złącza HDMI Min 1 Liczba wyjść DVI 0 Wyjście VGA nie Złącza USB 2.0 Min 1 Złącza USB 3.0 Min 4 Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio) tak Wejście do mikrofonu tak Wejście liniowe audio tak Wyjście liniowe audio tak Czytnik kart pamięci brak Rodzaj napędu brak Karta dźwiękowa zintegrowana 2.0 Kamera internetowa tak - wbudowana Parametry fizyczne : Wymiary 540 x 409 x 48 mm ( +/- 2 cm ) Waga 5,1 kg ( + - 1kg) Kolor tylnej obudowy Biały/czarny/srebrny Funkcje dodatkowe klawiatura i mysz w zestawie, z nóżką, z wąską ramką, z wbudowaną kamerą Wyposażenie Wyposażenie klawiatura, mysz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna Gwarancja min 24 miesiące Powyższa specyfikacja przedmiotu zamówienia określa minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać oferowany przez Wykonawcę sprzęt, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, ustawienie, podłączenie oraz uruchomienie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt komputerowy którego dotyczy umowa winien być w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Sprzęt którego dotyczy umowa nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw, być pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru, w tym, w szczególności zgodny z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806). 5. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy kompletny (system operacyjny zainstalowany – preinstalowany), posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. 6. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 7. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim. 8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na minimalnie na okres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, treścią umowy oraz wynikającej z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i wynosi 24 miesiące. Wydłużony okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi. 9. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenie nośników, a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramach niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 10. Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy). 11. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt. 12. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu. 13. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia co najmniej minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców. 1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1. 5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 2) pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) poza dokumentami wymienionymi w rozdziale pkt 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt.1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach