Przetargi.pl
Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania będącego na wyposażeniu zamawiającego

Centrum Informatyczne Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-918 Warszawa, Al. Szucha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 34 74 461 , fax. 22 34 74 804
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Informatyczne Edukacji
  Al. Szucha 25
  00-918 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 34 74 461, fax. 22 34 74 804
  REGON: 12339010000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cie.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania będącego na wyposażeniu zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego dla oprogramowania będącego na wyposażeniu zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach