Przetargi.pl
Świadczenie usługi drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania dokumentów za pomocą zintegrowanego systemu zarządzająco-monitorującego

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-133 Warszawa, Al. Krakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4434200, 022 4434330 , fax. 022 4434203
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
  Al. Krakowska 257
  02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4434200, 022 4434330, fax. 022 4434203
  REGON: 01525966300179

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania dokumentów za pomocą zintegrowanego systemu zarządzająco-monitorującego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi drukowania, kopiowania, skanowania i faksowaniadokumentów za pomocą zintegrowanego systemu zarządzająco-monitorującego 1.1Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności następujący zakres czynności: 1) dostarczenie, instalacja i uruchomienie 26 szt. urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach zgodnych z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), 2) instalacja i wdrożenie systemu zarządzająco-monitorującego, 3) szkolenie pracowników Zamawiającego, korzystających z urządzeń w zakresie ich obsługi, 4) dostarczenie instrukcji obsługi 26 szt. urządzeń wielofunkcyjnych urządzeń w języku polskim wraz z innymi niezbędnymi do eksploatacji dokumentami, 5) obsługa konserwacyjno-serwisowa 26 szt. urządzeń wielofunkcyjnych przez cały okres trwania umowy. 1.2 Minimalna ilość faktycznie wykonanego zamówienia wynosić będzie co najmniej 80%. 1.3 Prognozowana ilość kopii w okresie trwania umowy wynosi 4 330 000. 2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy) 1. Zgodnie z § 13 ust. 1 wzoru umowy - Zamawiający żąda, aby Wykonawca lub podwykonawca w całym okresie realizacji umowy, zatrudnił pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności tj. obsługa konserwacyjno-serwisowa, w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020.1320 j.t. ze zm.). KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA zawarta jest w SIWZ cz. VII pkt. 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach