Przetargi.pl
Usługa wraz z dostawą związaną z opracowaniem oprogramowania systemu sterowania do istniejącego pasteryzatora oraz doborem, montażem komponentów tego sterowania dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2020-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wraz z dostawą związaną z opracowaniem oprogramowania systemu sterowania do istniejącego pasteryzatora oraz doborem, montażem komponentów tego sterowania dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wraz z dostawą związaną z opracowaniem oprogramowania systemu sterowania do istniejącego pasteryzatora oraz doborem, montażem komponentów tego sterowania dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia i inne parametry ”, który jest od Załącznika nr 1 do SIWZ do załącznika nr Załącznika nr 9 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych certyfikatów, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 2.1. Podpisany formularz opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ 2.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ. 2.3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione: a) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem – wersja papierowa złożenia oferty, b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub poświadczone przez notariusza – wersja elektroniczna złożenia oferty. 2.4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS lub CEIDG). 3. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w jeden, wybrany przez Wykonawcę, sposób: a. wersja elektroniczna – oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, złożona przez platformę: https://www.platformazakupowa.pl/ , albo b. wersja papierowa – oferta winna być sporządzona w formie papierowej, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, złożona w siedzibie Zamawiającego. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach