Przetargi.pl
Usługa w zakresie wywozu i unieszkodliwienia przeterminowanych odpadów medycznych, weterynaryjnych i innych - sprawa 32/2013

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Wojska Polskiego 57
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7897906 w. 317 , fax. 022 7898291, 7897906 w. 191
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
  ul. Wojska Polskiego 57 57
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7897906 w. 317, fax. 022 7898291, 7897906 w. 191
  REGON: 01004301300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wofitm-przetargi.dyndns.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie wywozu i unieszkodliwienia przeterminowanych odpadów medycznych, weterynaryjnych i innych - sprawa 32/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa w zakresie wywozu i unieszkodliwienia przeterminowanych odpadów medycznych,*Lp. Kod Opis Ilość Uwagi [Mg] 1 02 01 08* Pestycydy 1 2 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne 1 3 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,1 4 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08* wraz z opakowaniem z tworzyw sztucznych (w tym narkotyki i leki psychotropowe) 40 5 INNE A 07 07 03* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 2 08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne pojemniki po farbach i rozpuszczalnikach 13 07 03* inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02* 16 01 03 zużyte opony 16 01 07* filtry olejowe 16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 16 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15* 17 03 80 odpadowa papa 18 02 02* inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 18 02 05* chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 18 02 08 leki inne niż wymienione w 18 02 07 6 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,2 7 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 0,5 8 06 04 03* Odpady zawierające arsen 0,05 9 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych w tym folia polietylenowa. 2 weterynaryjnych i innych * szt. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żada wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi-wofitm.dyndns.org/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach