Przetargi.pl
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych i biurowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 505 500, , fax. 768 505 501
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
  ul. Złotoryjska 89
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 768 505 500, , fax. 768 505 501
  REGON: 27542000330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych i biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i technicznych w dwóch lokalizacjach: w budynku Dyrekcji przy ul. Złotoryjskiej 89 oraz w pomieszczeniach na terenie zakładu przemysłowego (huta miedzi) przy ul. Złotoryjskiej 194. Szczegółowe informacje dot. ilości, charakteru i wielkości pomieszczeń oraz wykaz czynności znajduje się w SIWZ, którą uzyskać można po zalogowaniu się na platformę Zamawiającego pod adresem https://imn-legnica.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach