Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenie Zamawiającego

Gmina Koźmin Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 216 088 , fax. 627 216 756
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koźmin Wielkopolski
  ul. Stary Rynek 11
  63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 627 216 088, fax. 627 216 756
  REGON: 25085474800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenie Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ,Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie maszyn i urządzeń drogowych od wszystkich ryzyk (casco maszyn)., Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach