Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC ,AC, NNW, ASS) 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20049 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2018-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC ,AC, NNW, ASS) 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Pakiet I ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk , ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Pakiet II obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania świadczeń zdrowotnych (zakres ochrony zgodny z art. 25.1. Ustawy z dnia 15.04 2011 r. o działalności leczniczej – t.j. Dz.U.2018.2190) , (zakres ubezpieczenia i sumy gwarancyjne określone rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 22.12.2011r. Dz.U. 2011.293.1729) oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością leczniczą lub posiadanym mieniem , Pakiet III ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych , ubezpieczenie auto-casco , ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów , ubezpieczenie assistance
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (teks jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 , ze zmianami , w zakresie tożsamym w przedmiotem niniejszego zamówienia, lub w przypadku gdy rozpoczął działalność lub czynności na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym w przedmiocie niniejszego zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony bez wyjątku i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do Pakietu I , załącznik nr 5 do Pakietu II , załącznik nr 6 do Pakietu III SIWZ; Formularz Cenowy/wykaz pojazdów do Pakietu nr III – załącznik nr 6A do SIWZ; Wykonawca załącza wzór umowy dla pakietu I załącznik nr 10 , załącznik nr 11 do pakietu II , załącznik nr 12 do pakietu III Dokument lub pełnomocnictwo , z którego wynika uprawnienie do reprezentowania osoby wykonawcy Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 7 do SIWZ; Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 8 do SIWZ; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne Ogólne Warunki Umów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach