Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia Gminy Stegna

Gmina Stegna ogłasza przetarg

 • Adres: 82-103 Stegna, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(55)2478171
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stegna
  Gdańska 34
  82-103 Stegna, woj. pomorskie
  tel. +48(55)2478171
  REGON: 170747939

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia Gminy Stegna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzone działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia o kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków PAKIET II 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP – obowiązk 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP - dobrowolne PAKIET III 1. Ubezpieczenia komunikacyjne PAKIET IV 1. Ubezpieczenie łodzi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach