Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia fotoradarów mobilnych i stacjonarnych

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 2204801 , fax. 22 2204899
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Postępu 21 21
  02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2204801, fax. 22 2204899
  REGON: 01742760400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gitd.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia fotoradarów mobilnych i stacjonarnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia fotoradarów mobilnych dla części I zamówienia, oraz usługa ubezpieczenia fotoradarów stacjonarnych dla części II należących do Zamawiającego w zakresie wszystkich ryzyk utraty i uszkodzenia sprzętu elektronicznego. Opis urządzeń znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665150003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gitd.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach