Przetargi.pl
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i oprogramowania dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (022) 520 74 01 , fax. (022) 520 73 86
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2 2
  02-247 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 520 74 01, fax. (022) 520 73 86
  REGON: 01526681200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulc.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i oprogramowania dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 41 sztuk komputerów stacjonarnych, 31 sztuk komputerów przenośnych i oprogramowania dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ulc.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach