Przetargi.pl
Usługa transportowa dowozu uczniów z terenu gminy Chełm do szkół gminnych w roku budżetowym 2021.

Gmina Chełm ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5637363 , fax. 82 5637793
 • Data zamieszczenia: 2020-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm
  Pokrówka, ul. Gminna 18
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5637363, fax. 82 5637793
  REGON: 53239800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.chelm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportowa dowozu uczniów z terenu gminy Chełm do szkół gminnych w roku budżetowym 2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Usługa transportowa dowozu uczniów z terenu Gminy Chełm do szkół gminnych w roku budżetowym 2021” obejmująca 6 miesięcy roku szkolnego 2020/2021 od 4 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku i 4 miesiące roku szkolnego 2021/2022 od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na podstawie zakupu biletów miesięcznych. Pod pojęciem dowozu uczniów rozumie się dowóz uczniów z miejsca zamieszkania-przystanku do szkół i odwóz do miejsca zamieszkania-przystanku wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przewożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach lub odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w dni nauki szkolnej, a w razie potrzeby także w sobotę i niedzielę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada Koncesję, zezwolenia, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach