Przetargi.pl
USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH ORAZ UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80126 Gdańsk, ul. Piekarnicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 32 13 622 , fax. 0-58 32 13 827
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
  ul. Piekarnicza 10
  80126 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 0-58 32 13 622, fax. 0-58 32 13 827
  REGON: 22006808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH ORAZ UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH ORAZ UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU 1) Przedmiot zamówienia polega na sprzątaniu siedziby Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 10 w budynkach A i B a także utrzymaniu czystości na terenach zewnętrznych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal rozpraw, korytarzy, klatek schodowych, holi, wind, toalet i łazienek, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń specjalnych – znajdujących się w budynkach A i B, utrzymywanie czystości na terenach zewnętrznych, a także segregację odpadów zgodnie z Ogólnopolskim Systemem Segregacji Odpadów . 3) Czynności, o których mowa powyżej wykonywane będą w następujący sposób:  w poniedziałki w godzinach od 18:00 do 22:00,  od wtorku do piątku w godzinach od 15:30 do 21:30,  codziennie od 7:00 do 14:00 - serwis dzienny – polegający na utrzymywaniu czystości w czasie urzędowania sądu – usługa będzie wykonywana przez 1 osobę. Do obowiązków serwisu dziennego będzie należało między innymi: utrzymywanie czystości korytarzy, pomieszczeń biurowych, socjalnych, toalet, utrzymywanie czystości w pomieszczeniach specjalnych, uzupełnianie zapasów mydła i papieru toaletowego w toaletach, podlewanie kwiatów doniczkowych na korytarzach oraz wykonywanie innych niezbędnych do zapewnienia bieżącej czystości prac zleconych przez Kierownika Oddziału Gospodarczego. 4) Sprzątanie:  pomieszczeń biurowych i toalet na każdym piętrze będzie wykonywane przez co najmniej 1 osobę (co najmniej 4 osoby budynek A i 4 osoby budynek B, łącznie co najmniej 8 osób),  klatek schodowych i korytarzy (budynek A i B) będzie wykonywane przez co najmniej 2 osoby – po 1 osobie na budynek,  pomieszczeń parteru (budynek A i B) będzie wykonywane przez co najmniej 1 osobę,  terenów zewnętrznych będzie wykonywane przez co najmniej 1 osobę od godz. 6.00 do godz. 10.00. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Zakres prac – załącznik nr 10.1 do siwz/załącznik nr 1 do umowy. 6) Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rozliczania i obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy – załącznik nr 10 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 4) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach