Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymywania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynku Domu Studenckiego ATOL oraz Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Andrzejewskiego 11/17

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8569000, 8569500 , fax. 061 8543988
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10 10
  61-875 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8569000, 8569500, fax. 061 8543988
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymywania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynku Domu Studenckiego ATOL oraz Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Andrzejewskiego 11/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymywania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynku Domu Studenckiego ATOL oraz Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Andrzejewskiego 11/17. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: - sprzątanie ciągów komunikacyjnych: korytarzy, schodów, holi, windy osobowej wraz z podestem, podjazdem i schodami wejściowymi, - sprzątanie ogólnodostępnych pomieszczeń jak: pralni, sanitariatów, kuchni oraz pomieszczeń studenckich sal rekreacyjnych; pomieszczeń biurowych, magazynów oraz pomieszczeń technicznych związanych z utrzymaniem funkcjonowania obiektu, - sprzątanie pomieszczeń Archiwum: biura, czytelni, korytarza, toalety i magazynów, - usuwanie starych i nanoszenie nowych powłok ochronnych akrylowych na wykładziny PCV - w pomieszczeniach ogólnodostępnych i administracji obiektu, - mycie okien, - kompleksowe sprzątanie pokoi studenckich wraz z myciem okien i arylowaniem powierzchni pokrytych wykładziną PCV, - szorowanie szorowarką powierzchni podług pokrytych płytkami ceramicznymi lub glazurą, - doraźne sprzątanie miejsc noclegowych lub całych pokoi po wynajmie krótkoterminowym, - sprzątnie po ewentualnych awariach lub pracach remontowo-budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ue.poznan.pl/uczelnia/uczelnia-dla-firm/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach