Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 124 we Wrocławiu.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 987 777 , fax. 717 987 714
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
  ul. Energetyczna 4
  53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 987 777, fax. 717 987 714
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 124 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. usługa sprzątania pomieszczeń budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 124, 1.2. bieżące zaopatrywanie w: - papier toaletowy, - ręczniki papierowe, - mydło w płynie, - worki na śmieci do koszy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach