Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.

Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, Ul. Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 368 82 78 , fax. 34 368 82 79
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
  Ul. Śląska 11
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 368 82 78, fax. 34 368 82 79
  REGON: 15039906900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hala-czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego. Gmina jedyny udziałowiec

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) czyszczenie nawierzchni TARAFLEX SPORT EVOLUTION - wg potrzeb 2) czyszczenie podłóg (wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, parkiet, glazura) - wg potrzeb, 3) pranie wykładziny dywanowej – co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym w miesiącu lipcu lub sierpniu w terminie ustalonym z Zamawiającym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 4) czyszczenie parapetów - wg potrzeb, 5) czyszczenie mebli - 1 raz w tygodniu, 6) czyszczenie tapicerki meblowej - 1 raz w roku kalendarzowym w miesiącu lipcu lub sierpniu w terminie ustalonym z Zamawiającym, 7) czyszczenie powierzchni urządzeń technicznych i sportowych - wg potrzeb, 8) czyszczenie powierzchni sprzętu biurowego - 1 raz w tygodniu, 9) sprzątanie widowni stacjonarnej (krzesełka plastikowe, fotele VIP, posadzki, ciągi komunikacyjne) wokół areny sportowej - wg potrzeb, 10) sprzątania rozsuwanych trybun dla publiczności - wg potrzeb, 11) opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego kontenera - codziennie 12) czyszczenie drzwi i bram w budynku - 1 raz w tygodniu, 13) usuwanie pajęczyn - wg potrzeb, 14) czyszczenie balustrad wewnątrz i na zewnątrz budynku - wg potrzeb, 15) czyszczenie tablic i gablot ogłoszeniowo – reklamowych wewnątrz i na zewnątrz budynku - wg potrzeb, 16) mycie okien wewnątrz i na zewnątrz na poziomie 0 - 6 razy w roku kalendarzowym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 17) mycie okien wewnątrz budynku na poziomie I, II, III (bez konieczności pracy na wysokościach) - 2 razy w roku kalendarzowym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 18) mycie okien w SKYBOX (bez konieczności pracy na wysokościach) - wg potrzeb, 19) czyszczenie ścian (wykończonych glazurą) i miejscowe mycie ścian pomalowanych (w razie konieczności) - wg potrzeb, 20) czyszczenie WC (muszle sedesowe, deski sedesowe, pisuary) i czyszczenie armatury sanitarnej (baterie umywalkowe i natryskowe) - codziennie, 21) czyszczenie pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło - codziennie, 22) uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła, kostek WC, odświeżaczy powietrza - codziennie, 2. Wykonawca zobowiązany ponadto jest do: 1) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń, 2) naprawienie na swój koszt szkód powstałych z winy Wykonawcy, 3) dokładne wykonanie siłami własnymi całego zakresu usług, 4) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, odzieży roboczej, sprzętu do sprzątania itp. 5) codziennie informować Zamawiającego o wszelkich usterkach i uszkodzeniach mienia Zamawiającego, zauważonych podczas wykonywania usługi, 6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi również po ustaniu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszelkie środki czystości niezbędne do realizacji umowy. Wykonawca dostarczy materiały i środki czyszczące, dezynfekujące, papier toaletowy w bębnach, ręczniki papierowe (nie pylące) składane do łazienek, mydło w płynie (glicerynowe, nawilżające o delikatnym zapachu), worki na śmieci, środki zapachowe (wkłady do wc, odświeżacze powietrza) – posiadające wymagane ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322 ze zm. tj. z dnia 28 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000 zł przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone: - przelewem – poprzez wpłatę na rachunek depozytowy Spółki Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (nr konta w ING Bank Śląski 90 1050 1142 1000 0022 0629 4239) z dopiskiem „Wadium – usługa sprzątania” przed upływem terminu składania ofert tak, aby w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) – deponowane przed upływem terminu składania ofert bezpośrednio w sekretariacie pok. 2.052 za potwierdzeniem przyjęcia lub załączane do oferty w sposób umożliwiający zamawiającemu przekazanie dokumentu stanowiącego wadium do sekretariatu. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach