Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony usługa konserwacyjno-serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.

Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, Ul. Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 368 82 78 , fax. 34 368 82 79
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
  Ul. Śląska 11
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 368 82 78, fax. 34 368 82 79
  REGON: 15039906900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hala-czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego. Gmina jedyny udziałowiec

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony usługa konserwacyjno-serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności konserwacja i serwis: SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU (SAP) ESSER - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 1027 urządzeń. 1) Przegląd central sygnalizacji pożaru wraz z panelami obsługi, modułami pętli dozorowych, modułami rozszerzeń, wbudowanymi drukarkami zdarzeń, zasilaczami oraz akumulatorami rezerwowymi, 2) Diagnostyka komputerowa z zastosowaniem oprogramowania serwisowego, 3) Kontrola poprawności pracy wszystkich pętli dozorowych (esserbus), 4) Kontrola poprawności pracy całej sieci central (essernet), 5) Sprawdzenie poziomu zabrudzenia detektorów automatycznych dymu, 6) Sprawdzenie poprawności działania automatycznych czujek dymu i temperatury poprzez ich zadymienie oraz kontrola poprawności opisów elementów w systemie, 7) Sprawdzenie działania wskaźników zadziałania czujek, 8) Sprawdzenie i regulacja parametrów czujek liniowych dymu, 9) Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 10) Sprawdzenie działania monitoringu zewnętrznego do Stacji Monitorowania Alarmów oraz PSP w Częstochowie, 11) Sprawdzenie działania modułów kontrolno - sterujących systemu, 12) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 13) Sprawdzenie poprawności współpracy systemu SAP z innymi instalacjami bezpieczeństwa w obiekcie tj.: DSO, oddymianie, wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja bytowa, klimatyzacja, dźwigi wind osobowych, klapy pożarowe odcinające, kontrola dostępu, zasilanie gniazd 230V nagłośnienia lokalnego, otwarcie drzwi ewakuacyjnych, monitoring instalacji tryskaczowej, monitoring zasilaczy pożarowych oraz monitoring systemu zasysającego. INSTALACJI SYSTEMU ZASYSAJĄCEGO STRATOS - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 8 urządzeń oraz 600mb rurarzu zasysającego zainstalowanego pod stropem Hali. 1) Przegląd, kontrola pracy laserowego detektora zasysającego, 2) Diagnostyka komputerowa detektorów oraz sieci zasysającej oprogramowaniem serwisowym, 3) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 4) Konserwacja oraz czyszczenie rurarzu zasysającego pod stropem Hali, SYSTEMU WIZUALIZACJI 1) Kontrola pracy interfejsu integracyjnego, 2) Kontrola pracy modułu RS232, 3) Kontrola i konserwacja komputera (stacji roboczej systemu wizualizacji), 4) Sprawdzenie działania oprogramowania wizualizacyjnego podczas prób systemów bezpieczeństwa. SYSTEMU STEROWANIA KLAPAMI POŻAROWYMI ODCINAJĄCYMI - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 266 urządzeń. 1) Przegląd szaf zasilająco – sterujących, 2) Sprawdzenie działania modułów kontrolno - sterujących systemu, 3) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 4) Kontrola położenia oraz działania pożarowych klap odcinających, 5) Kontrola prawidłowego odwzorowania stanów klap w systemie SAP INSTALACJI STEROWANIA DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 137 urządzeń. 1) Przegląd sterowników bram pożarowych i ewakuacyjnych, 2) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 3) Sprawdzenie poprawności działania zwor i trzymaczy elektromagnetycznych przy drzwiach, 4) Sprawdzenie działania przycisków ewakuacyjnych, 5) Sprawdzenie działania przełączników kluczykowych INSTALACJI ODDYMIANIA I WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 50 urządzeń. 1) Przegląd i regulacja parametrów central sterujących wentylacją nadciśnieniową, 2) Kontrola pracy wentylatorów nawiewnych, 3) Kontrola pracy czujników ciśnienia, 4) Przegląd i regulacja parametrów central oddymiania, zasilaczy oraz akumulatorów rezerwowych, 5) Przegląd i regulacja parametrów centrali pogodowej, 6) Przegląd zestawu czujników pogodowych wiatru/deszczu, 7) Sprawdzenie działania przycisków oddymiania i przewietrzania, 8) Kontrola działania klap dymowych wraz z napędami elektrycznymi, 9) Kontrola działania drzwi napowietrzających wraz z napędami elektrycznymi DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZY (DSO) - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 755 urządzeń. 1) Przegląd i konserwacja szaf, 2) Przegląd i regulacja parametrów jednostek zarządzających systemem zasilania, 3) Przegląd zasilaczy oraz baterii akumulatorów rezerwowych, 4) Kontrola pracy modułów systemu tj. menadżera, modułów wejść audio, modułu zapowiedzi słownych i komunikatów głosowych, equalizera, wzmacniaczy mocy, interfejsów pomiędzy SAP i DSO, nadajników i odbiorników optycznych, łącznic światłowodowych, patchcordów światłowodowych, 5) Kontrola pracy modułów kontroli linii głośnikowych, 6) Sprawdzenie poprawności działania głośników sufitowych, naściennych, projektorów, głośników tubowych oraz głośników dalekiego zasięgu, 7) Kontrola słyszalności i zrozumiałości komunikatów ewakuacyjnych, 8) Wykonanie prób działania w poszczególnych strefach pożarowych z udziałem systemu SAP. SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU ARITECH MASTER (SSWiN i KD) - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 624 urządzenia. 1) Przegląd i regulacja parametrów central alarmowych, 2) Diagnostyka komputerowa z zastosowaniem oprogramowania serwisowego, 3) Przegląd rejestru zdarzeń systemu, 4) Sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), 5) Sprawdzenie modułów rozszerzeń systemu, ekspanderów linii dozorowych oraz wyjść systemowych, 6) Sprawdzenie linii dozorowych 7) Sprawdzenie i konserwacja czujek ruchu PIR oraz czujek magnetycznych 8) Sprawdzenie działania i konserwacja klawiatur LCD 9) Sprawdzenie działania i konserwacja sygnalizatorów 10) Przegląd i regulacja parametrów modułów kontroli dostępu wraz z zasilaczami i akumulatorami rezerwowymi 11) Kontrola pracy czytników kart zbliżeniowych 12) Kontrola pracy i regulacje zwor i rygli elektromagnetycznych 13) Sprawdzenie działania przycisków wyjścia, przycisków ewakuacyjnych oraz przełączników kluczykowych OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (OA) - łączna ilość urządzeń zainstalowanych w systemie podlegających konserwacji wynosi 626 urządzeń. 1) Przegląd i regulacja parametrów central oświetlenia awaryjnego 2) Kontrola pracy kart komunikacyjnych do central jw. 3) Kontrola komunikacji centrali z modułami lamp awaryjnych 4) Sprawdzenie i pomiary centralnej baterii akumulatorów 5) Kontrola opraw awaryjnych i kierunkowych, sprawdzenie źródeł światła, modułów awaryjnych oraz akumulatorów rezerwowych w oprawach 6) Kontrola czasów załączenia oświetlenia awaryjnego 7) Pomiary czasu działania oświetlenia po wyłączeniu zasilania 8) Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego (raz w roku) CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAC KONSERWACYJNYCH Przeglądy okresowe systemów bezpieczeństwa obiektu będą wykonywane z częstotliwością raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram prowadzonych prac serwisowych w każdym miesiącu zostanie uzgodniony z Zamawiającym i stanowi stanowił załącznik do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50324100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 zł przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone: - przelewem – poprzez wpłatę na rachunek depozytowy Spółki Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (nr konta w ING Bank Śląski 90 1050 1142 1000 0022 0629 4239) z dopiskiem „Wadium – usługa konserwacyjno-serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu” przed upływem terminu składania ofert tak, aby w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) – deponowane przed upływem terminu składania ofert bezpośrednio w sekretariacie pok. 2.051 za potwierdzeniem przyjęcia lub załączane do oferty w sposób umożliwiający zamawiającemu przekazanie dokumentu stanowiącego wadium do sekretariatu. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) posiadana koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie prowadzonej działalności tj. ochrony mienia realizowana w formie zabezpieczenia technicznego oraz ich eksploatacji, konserwacji i napraw, b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych systemów elektronicznej ochrony obiektu, w tym jedną usługę o wartości netto nie mniej niż 100 000 złotych oraz o powierzchni nie mniejszej niż 21 000,00 m2 i kubaturze nie mniejszej niż 180 000,00 m3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach