Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych przy budynku CEiZ Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 380 620 , fax. 85 738 30 21
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biebrzański Park Narodowy
  Osowiec-Twierdza 8
  19-110 Goniądz, woj. podlaskie
  tel. 857 380 620, fax. 85 738 30 21
  REGON: 20066798500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biebra.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych przy budynku CEiZ Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu- Twierdzy 8. 2. Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych biura Centrum Edukacji i Zarządzania oraz kancelarii Obrębu Ochronnego Basenu Dolnego będzie świadczona codziennie od poniedziałku do piątku poza godzinami pracy jednostki, za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o ograniczonym dostępie np.: (kasa, archiwum, serwerownia, kancelaria tajna, pokój kadr), gdzie usługa ta musi być świadczona w obecności pracownika danej komórki organizacyjnej. 3. Usługa sprzątania terenów zewnętrznych oraz wykonywanie bieżących czynności w budynku w ramach serwisu dziennego świadczona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w sobotę i niedzielę, w czasie dyżurów turystycznych w godzinach od 08.00 do 17.00 , w okresie od 20 kwietnia 2020 r. do 10 września 2020 r. oraz w czasie imprez organizowanych przez Zamawiającego, takich jak: Targi Biebrzańskie i Biebrzańskie Sianokosy przez co najmniej 1 pracownika i związana będzie z: a) utrzymaniem na bieżąco czystości w łazienkach, pokojach biurowych, pokojach gościnnych, pomieszczeniu socjalnym, korytarzach, klatkach schodowych, salach konferencyjnych i salach narad, b) uzupełnianiem papieru toaletowego, ręczników papierowych oraz dozowników z mydłem, c) niezwłocznego sprzątania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 4. Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych Centrum Edukacji Zarządzania w Osowcu-Twierdzy świadczona będzie przez co najmniej 3 pracowników codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do godziny 19:00. 5. Usługa sprzątania świadczona będzie przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu. Zakres usługi sprzątania oraz wykaz powierzchni zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ. 6. Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonywania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 7. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, pielęgnacyjnych, zapachowych, worków na śmieci, zawieszek do WC, mydła w płynie, papieru toaletowego i ręczników papierowych. 8. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 9. W obiekcie Zmawiającego jest zatrudnionych około 100 pracowników. 10. Mapę zagospodarowania terenu CEiZ BbPN stanowi załącznik nr 10 do SIWZ 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności związane ze sprzątaniem i bieżącym utrzymaniem czystości pomieszczeń wewnętrznych budynku Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego i przyległego terenu zewnętrznego, wymienione w załączniku nr 9 do SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 12. Powierzchnia wewnętrzna podlegająca sprzątaniu: 2311,50 m2, w tym: a) liczba toalet – 24 b) liczba pojemników na mydło - 13 c) liczba pojemników na papier - 23 d) liczba pojemników na ręczniki -13 13. Powierzchnia okien do mycia: - 509,40 m2 14. Powierzchnia drzwi do mycia: - 579,70 m2 15. Powierzchnia toalet - 88,02m2 16. Powierzchnia wykładzin dywanowych (biuro i pokoje gościnne) - 517,76 m2 17. Powierzchnia wykładzin twardych PCV (biuro i pokoje gościnne) – 581 m2 18. Powierzchnia wykładzin twardych terakota(klatka schodowa, hol, łazienki w pokojach gościnnych) - 754,73 m2 19. Powierzchnia klatki schodowa - 315,18m2 20. Powierzchnia terenu wokół budynku, w tym: a) parking i dojazdy: 320 m2 b) schody zewnętrzne: 158 m2 c) plac utwardzony i chodniki: 700 m2 21. Sprzątanie pomieszczeń obejmuje: 21.1. Pomieszczenia biurowe, korytarze, klatki schodowe: a) opróżnianie i mycie koszy na śmieci i niszczarek wyposażonych w kosze oraz wymiana worków jednorazowych - codziennie, b) zamiatanie, mycie i czyszczenie podłóg - codziennie, c) odkurzanie dywanów, chodników, wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych - codziennie, d) czyszczenie lub pranie mebli tapicerowanych i wykładzin dywanowych - w miarę potrzeb, e) pastowanie i froterowanie powierzchni podłóg – raz w miesiącu , f) oczyszczanie wycieraczek wewnętrznych, g) wycieranie z kurzu mebli przy użyciu środków pielęgnacyjnych - codziennie, h) mycie witryn, gablot i luster przy użyciu środków do mycia szyb - codziennie (lub w miarę potrzeb), i) wycieranie sprzętu biurowego, parapetów - codziennie, j) mycie drzwi, lamp, wyłączników i kontaktów prądu, likwidowanie pajęczyn - raz w tygodniu, k)odkurzanie wertikali pionowych i rolet - 2 razy w roku (lub w miarę potrzeb), l) odkurzanie i mycie trudno dostępnych części mebli, kaloryferów i zakamarków - w miarę potrzeby, m ) mycie klamek i poręczy schodowych - codziennie, n) mycie włączników światła i gniazdek elektrycznych - codziennie (lub w miarę potrzeb) o) mycie przeszklonych drzwi - raz w tygodniu. 21.2. Pomieszczenia sanitarne, łazienki: a) mycie i dezynfekowanie posadzek - codziennie, b) sprzątanie sanitariatów (miski sedesowe, umywalki, pisuary) z użyciem płynów odkażających i środków usuwających kamień - codziennie, c) wymiana worków jednorazowych, opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz popielniczek - codziennie, d)mycie okładzin ściennych przy użyciu płynu do mycia glazury - raz w miesiącu, e) mycie luster codziennie lub w miarę potrzeb, f) uzupełnianie ręczników papierowych (ręczniki białe składane w Z-Z wysokiej jakości), papieru toaletowego (papier biały wysokiej jakości), i mydła w płynie (mydło nie powodujące wysuszenia skóry, o przyjemnym delikatnym zapachu wysokiej jakości) - codziennie i w miarę potrzeb, g) zapewnienie w toaletach środków zapachowych ustawianych (pojemniki z żelem typu np. Brise lub podobnym ) oraz środków zapachowo - odkażających do misek ustępowych - codziennie, h) mycie opraw oświetleniowych i kaloryferów oraz omiatanie pajęczyn - w miarę potrzeb, i) udrożnianie chemiczne i mechaniczne sanitariatów - w miarę potrzeb. 21.3 Archiwum: a) zamiatanie i mycie podłóg - raz w tygodniu lub w miarę potrzeb, b) opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana worków jednorazowych - codziennie lub w miarę potrzeb, c) wycieranie regałów, mebli, drzwi i pozostałego wyposażenia, omiatanie pajęczyn - raz w tygodniu lub w miarę potrzeb. 21.4 Pomieszczenia pomocnicze (kotłownia, magazyn) korytarze piwniczne, klatki schodowe: zamiatania i mycie podłóg, wycieranie regałów i innego wyposażenia - raz w miesiącu lub w miarę potrzeb. 21.5 Mycie okien obustronne z ramami i parapetami - wykonywane będzie dwa razy w roku (w sezonie wiosennym i jesiennym) personelem i środkami Wykonawcy. 21.6 W przypadku sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez Kancelarię tajną, kasę, archiwum, serwerownię, pokój kadr powyższe usługi wykonywane będą w obecności osób zatrudnionych w w/w komórkach organizacyjnych, w godzinach urzędowania Parku przez pracownika serwisu dziennego. 22. Sprzątanie terenów zewnętrznych obejmuje: Prace porządkowe: a) zamiatanie chodników, schodów i parkingów - codziennie, b) grabienie liści codziennie lub w miarę potrzeb, c) mycie schodów, poręczy - codziennie lub w miarę potrzeb, d) opróżnianie i mycie koszy - codziennie, e) zbieranie śmieci oraz niedopałków - codziennie, f) usuwanie plam bądź innych zanieczyszczeń - w razie potrzeb, g) podlewanie drzewek, trawników, pielenie kwiatów, mycie pomników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium wynosi: 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na usługę sprzątania. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych stosowny dokument wadialny (oryginał) należy załączyć do oferty. Okres ważności dokumentów wadialnych nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych musi wyraźnie określać, iż wniesione w takiej formie wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Zamawiającego w okolicznościach podanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 4a. 7. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w Części VI ust. 5 lit. a) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii). 5. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie wstępne, o którym mowa w Części VI ust. 1 SIWZ (wg Załącznika nr 2 i 3).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach