Przetargi.pl
Usługa sprzatania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-525 Wrocław, Gliniana 20-22
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
  Gliniana 20-22
  50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 932112482
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wroclaw.praca.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna administracji samorzadowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzatania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Zamawiającego,tj. sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w budynku A i B (w tym dzienny serwis porządkowy) oraz terenu przyległego do obu budynków przy ul. Glinianej 20–22 we Wrocławiu (plac, parking, chodniki i tereny zielone oraz chodnik wzdłuż płotu na ulicy).2. Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 90910000–9 Usługi sprzątania.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w SWZ.5. Zaleca się Wykonawcom dokonanie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w obiektach i na terenie przyległym, gdzie ma być realizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający umożliwi wszystkim Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 29. września 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w pok. 508 (V piętro) w budynku A, w obecności pani Aleksandry Gałwiaczek. Chęć dokonania wizji należy zgłaszać do godz. 8:00 w dniu wizji na adres poczty elektronicznej: przetargi.it@pup-wroclaw.pl.6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę min. 2 000 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki najpóźniej w dniu podpisania umowy.7. Wykonawca, który oświadczy, że jest podmiotem uprawnionym do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.), zobowiązuje się do składania Zamawiającemu stosownych comiesięcznych informacji.8. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca ma złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z określeniemwykonywanych przez nie czynności z podziałem na budynek A i B oraz teren przyległy. W Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) należy podać wyłącznie liczbę osób realizujących zamówienie.9. Z uwagi na charakter czynności wymagających stabilności kadry i spełnienia oczekiwań Zamawiającego w trakcie całego okresu realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osóbwykonujących zamówienie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca posiada aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenieodpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejz przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony, 00/100) lub równowartość tej kwoty, o ile ubezpieczenie jest opłacone w innej walucie.UWAGA: W PRZYPADKU WYBORU OFERTY DANEGO WYKONAWCY, ZOBOWIĄZANY JEST ON PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU DOWÓD ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA ORAZ DOWÓD OPŁACENIA SKŁADKI NAJPÓŹNIEJ W DNIU PODPISANIA UMOWY;4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług sprzątania co najmniej 2 obiektów użyteczności publicznej, każda o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy, 00/100); przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny (zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.);b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przeszkolonymi w zakresie BHP i Ppoż, z których każda jest osobą niekaraną. Wykonawca samodzielnie określi w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, liczbę pracowników gwarantującą realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ); z uwagi na charakter czynności wymagających stabilności kadry i spełnienia oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający wymaga żeby wszystkie skierowane do realizacji przez Wykonawcę osoby zatrudnione były u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach