Przetargi.pl
USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM – OBIEKT SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I BUDYNEK PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28

Sąd Okręgowy w Ostrołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Gomulickiego 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (29)7444161
 • Data zamieszczenia: 2023-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Ostrołęce
  ul. Gomulickiego 5
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. (29)7444161
  REGON: 000570648
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.so.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM – OBIEKT SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE PRZY UL. GOMULICKIEGO 5 I BUDYNEK PRZY UL. KOŚCIUSZKI 28
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzątania pomieszczeń i utrzymaniu czystości:4.4.1.1. w mieszkania będącym własnością Sądu i zlokalizowanym na 4 (czwartym) piętrze budynku wielorodzinnego w Ostrołęce przy ul. Psarskiego 14/25;4.4.1.2. w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnętrznych w Obiekcie Sądu zlokalizowanym w Ostrołęce przy ul. Gomulickiego 5;4.4.1.3. na terenie elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy/wokół Obiektu,oraz wykonanie na bieżąco drobnych usług naprawczych i konserwatorskich w/na: Terenach Sprzątania, o których mowa w ust. 6.1.1. poniżej SWZ, strona: 7. SWZ poniżej i w ust. 6.2.1. poniżej SWZ, strona: 16. SWZ poniżej.Sprzątania pomieszczeń i utrzymaniu czystości:4.4.2.1. w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnętrznych w Budynku Sądu zlokalizowanym w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 28;4.4.2.2. na terenie elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy/wokół Budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 23.1.1. CZĘŚĆ PIERWSZA Zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy);23.1.2. CZĘŚĆ DRUGA Zamówienia w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy),w sytuacji składania oferty na dwie części Usługi: należy zsumować powyższe kwoty.23.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.23.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:23.3.1. pieniądzu;23.3.2. gwarancjach bankowych;23.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 23.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5. pkt 2) ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: z dnia 14 września 2022 r.Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późniejszymi zmianami).23.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK numer rachunku: 42 1130 1017 0021 1002 0290 0004 z dopiskiem „Wadium – ZP/3/2023”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 11.2. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące:11.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.11.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.11.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziałuw postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłacone/ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia na nie niższą niż300 000,00 zł. Przez użycie sformułowania opłaconego/ważnego należy rozumieć posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej ważneji opłaconej przez cały okres trwania/obowiązywania Umowy/Usługi.11.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziałuw postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga dokumentów – wykazu usług:CZĘŚĆ Pierwsza Zamówienia:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę Sprzątania w ilości minimum w 2 (dwóch) i maksimumw 5 (pięciu) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki), z których każda realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia w sposób ciągły przez minimum12 (dwanaście) miesięcy oraz każda z nich jest o wartości co najmniej:200 000,00 zł brutto licząc w skali 12 (dwunastu) miesięcy, wrazz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że przy ocenie tego warunku będzie uwzględniał tylko takie usługi, z których każda spełnia następujące warunki:• świadczenie usług na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy. Sumowaniu nie podlegają wartości poszczególnych usług – każda z wykazanych usług musi mieć wartość minimum określoną powyżej, osiągniętą w skali12 (dwunastu) miesięcy;• usługi realizowane w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej każdego z obiektów co najmniej: 2 000,00 m2.Jeżeli Wykonawca zamiast referencji lub innych dokumentów, o których mowa powyżej złoży/załączy oświadczenie, że usługa została przez niego wykonana lub jest wykonywana należycie wówczas Wykonawca zobowiązany będzie/jest do podania/przedstawienia Zamawiającemu wyczerpującego uzasadnienia przyczyny braku uzyskania referencji lub innych dokumentów od podmiotu, na rzecz którego usługa/usługi była/ły wykonywana/ne.CZĘŚĆ Druga Zamówienia:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę Sprzątania w ilości minimum w 2 (dwóch) i maksimumw 5 (pięciu) obiektach użyteczności publicznej (np.: sądy, prokuratury, urzędy, banki), z których każda realizowana była/jest na podstawie jednej umowy/zamówienia w sposób ciągły przez minimum12 (dwanaście) miesięcy oraz każda z nich jest o wartości co najmniej: 150 000,00 zł brutto licząc w skali 12 (dwunastu) miesięcy, wrazz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że przy ocenie tego warunku będzie uwzględniał tylko takie usługi, z których każda spełnia następujące warunki:• świadczenie usług na podstawie umowy przez okres minimum następujących po sobie 12 (dwunastu) miesięcy. Sumowaniu nie podlegają wartości poszczególnych usług – każda z wykazanych usług musi mieć wartość minimum określoną powyżej, osiągniętą w skali12 (dwunastu) miesięcy;• usługi realizowane w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej każdego z obiektów co najmniej: 1 000,00 m2.Jeżeli Wykonawca zamiast referencji lub innych dokumentów, o których mowa powyżej złoży/załączy oświadczenie, że usługa została przez niego wykonana lub jest wykonywana należycie wówczas Wykonawca zobowiązany będzie/jest do podania/przedstawienia Zamawiającemu wyczerpującego uzasadnienia przyczyny braku uzyskania referencji lub innych dokumentów od podmiotu, na rzecz którego usługa/usługi była/ły wykonywana/ne.11.2.5. Zdolności technicznej lub zawodowej – dysponuje osobami zdolnymido wykonania Zamówienia:Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziałuw postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie osobami/pracownikami zdolnymido wykonania Zamówienia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach