Przetargi.pl
Usługa sprzątania Hali Sportowej OKR ATOL przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy.

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Brzozowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 782-39-70, , fax. 71 782-39-73
 • Data zamieszczenia: 2020-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o. o.
  ul. Brzozowa 7
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 782-39-70, , fax. 71 782-39-73
  REGON: 20270712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.atol.olesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania Hali Sportowej OKR ATOL przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania czyli wykonania wszystkich czynności związanych z utrzymaniem czystości w budynku Hali Sportowej OKR ATOL przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach