Przetargi.pl
Usługa sprzątania budynków Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-020 Wrocław, Piłsudskiego 76/78
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071/33-06-800
 • Data zamieszczenia: 2022-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
  Piłsudskiego 76/78
  50-020 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071/33-06-800
  REGON: 363842953
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.pr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania budynków Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynków Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wraz z terenem zewnętrznym. Zamawiający informuje, iż w styczniu 2023 r. planowana jest zmiana lokalizacji siedziby Prokuratury w zakresie budynku nr 3 z ulicy Kolejowej 63/65 na ul. Sądową 2. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w zakresie budynku zlokalizowanego na ul. Kolejowej 63/65 oraz udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień względem nowej lokalizacji. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 14 dni przed planowaną zmianą lokalizacji o rozwiązaniu umowy w powyższym zakresie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.3. Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy co najmniej jednej osoby koordynującej (administratora) pracę pracowników oraz osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad osobami sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. Ponadto Wykonawca zapewni stały kontakt administratora z przedstawicielem Zamawiającego oraz bezpośrednie spotkania w siedzibie oraz godzinach pracy Zamawiającego. Administrator będzie wyposażony przez Wykonawcę w telefon komórkowy oraz będzie upoważniony do kontaktowania się z Zamawiającym w zakresie bieżących uwag, doboru sprzętu oraz środków czystości itp. Będzie on odpowiedzialny za przekazywanie osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.4. Zamawiający wymaga, na podstawie art. 95 pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących usługi sprzątania i koordynujących pracę osób sprzątających, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikającym z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3. Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 100 tys. złotych.4. Spełnią warunek zdolności technicznej lub zawodowej.Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi:a) sprzątania pomieszczeń biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2 oraz terenów zewnętrznych o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 każda usługa przez okres co najmniej 12 miesięcy każda usługa, lubb) sprzątania pomieszczeń biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 1.500 m2 każda usługa, przez okres co najmniej 12 miesięcy każda usługa,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;W przypadku usługi nadal wykonywanej, usługa powinna być wykonywana od co najmniej 1 roku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach