Przetargi.pl
Usługa sprzątania baz letniego i zimowego utrzymania dróg i sukcesywnego dostarczania środków higienicznych na potrzeby baz LiZUD

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24
  81-364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania baz letniego i zimowego utrzymania dróg i sukcesywnego dostarczania środków higienicznych na potrzeby baz LiZUD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania dwóch baz Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg zlokalizowanych w Gdyni wraz z dostawą środków higienicznych. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibach przy: ul. Starochwaszczyńskiej (97,91 m2) oraz ul. Północnej (97,91 m2). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do siwz, b) Szczegółowy zakres prac– załącznik nr 1b do siwz, c) Formularz cenowy -załącznik nr 1c do siwz. 4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rozliczania i obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy – załącznik nr 9 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach