Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej 226019G i 226119G w relacji Młynki - Osowo Leśne

Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-240 Lubichowo, ul. Zblewska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 885 226 , fax. 585 885 340
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
  ul. Zblewska 8
  83-240 Lubichowo, woj. pomorskie
  tel. 585 885 226, fax. 585 885 340
  REGON: 53720800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lubichowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej 226019G i 226119G w relacji Młynki - Osowo Leśne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 226019G i 226119G w relacji Młynki - Osowo Leśne w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 1261 mb. Do wyceny należy doliczyć koszty za roboty nie ujęte w przedmiarze robót a dotyczące obsługi geodezyjnej inwestycji z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej, Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację warunków określonych w opiniach, uzgodnieniach, decyzjach, pozwoleniach. Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować, jako przykładowe. Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano się pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnienia robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania. Roboty należy wycenić w oparciu o obmiar robót, projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, będącymi załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Kody CPV: 45000000-7 roboty budowlane 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg 1. Szczegółowy zakres robót zawierają: 1.1 Obmiar robót – Przebudowa drogi 1.2 Obmiar robót – Wjazd z drogi powiatowej 1.3 Obmiar robót – Branża teletechniczna 1.4 Projekt budowlany 1.5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót UWAGA: Obmiary robót mają charakter pomocniczy i służy Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty. UWAGA: Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Ewentualne użycie w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji. Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru i projektanta. 2. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania prac. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia winny być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia): wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli operatorów sprzętów do robót ziemnych. Powyższe wymagania dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynność (przez cały okres realizacji zamówienia) wykonywana będzie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach