Przetargi.pl
Usługa serwisowa systemu CliniNet

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15274 Białystok, ul. J. Waszyngtona
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 450 595 , fax. 857 450 595
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  ul. J. Waszyngtona 17
  15274 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 450 595, fax. 857 450 595
  REGON: 140639400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://udsk.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisowa systemu CliniNet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa serwisowa systemu CliniNet OPIS CZYNOŚCI SERWISOWYCH Gwarancja na oprogramowanie aplikacyjne CGM. TAK Aktualizacja produktu w zakresie niezbędnym do naprawy błędów gwarancyjnych. Aktualizacje będą wykonywana w dni robocze w godzinach 8-16. TAK Modyfikacje produktu uwzględniające zmieniającymi się przepisami ogólnymi, rozporządzeniami, ustawami, obowiązującymi wykładniami prawnymi lub wskazówkami jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, inne). W zakresie modułów Systemu posiadanych w dacie zawarcia umowy serwisowej. TAK Zgłaszanie błędów poprzez System Obsługi Zgłoszeń. TAK Dostęp do systemu serwisowego System Obsługi Zgłoszeń. (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę) Możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji produktu, które będą uwzględniane w najbliższych planach rozwojowych produktu, za pomocą systemu serwisowego System Obsługi Zgłoszeń. TAK Doradztwo w zakresie rozbudowy Systemu o kolejne moduły. TAK Zgłaszanie błędów telefonicznie. TAK Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi produktu. TAK Instalacja nowych wersji produktu. TAK Dostęp do stanowiska pomocy HelpDesk. (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę) Gwarantowany czas reakcji na Błędy blokujące (Status VERY HIGH). 2 godziny Gwarantowany czas reakcji na Błędy krytyczne (Status HIGH). 4 godziny Gwarantowany czas reakcji na usterki. 8 godzin Gwarantowany czas naprawy Błędów blokujących (Status VERY HIGH). 8 godzin Gwarantowany czas naprawy Błędów krytycznych (Status HIGH). 24 godziny Gwarantowany czas naprawy Usterki (pozostałe). 36 godzin Dostęp do konsultantów w zakresie standardowych prac serwisowych (przygotowanie raportów, konsultacje zdalne). TAK Dostęp do konsultantów w zakresie rozliczeń. TAK Dostęp do konsultantów w zakresie oprogramowania systemowego oraz sprzętu (systemy operacyjne, bazy danych, wirtualizacja, sieć). TAK Pakiet godzin miesięcznie na dodatkowe usługi serwisowe, z możliwością przenoszenia niewykorzystanych godzin na kolejne miesiące w zakresie opisanym poniżej: 15 Usługi związane z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętem (systemy operacyjne, bazy danych, wirtualizacja, sieć): Aktualizacja motoru bazy danych (pod warunkiem wykupienia przez Klienta wsparcia producenta i praw do aktualizacji produktu). TAK Aktualizacja narzędzi administratora. TAK Konsultacje z zakresu mechanizmów bezpieczeństwa (kopie bezpieczeństwa, odzyskiwanie danych z kopii zapasowych). TAK Konsultacje w zakresie administrowania systemem operacyjnym i rozszerzeniami sprzętowymi. TAK Konsultacje w zakresie administrowania motorem bazy danych. TAK Konsultacje w zakresie administrowania siecią i urządzeniami sieciowymi. TAK Konsultacje w zakresie administrowania środowiskiem Vmware. TAK Aktualizacja systemu operacyjnego (pod warunkiem wykupienia przez Klienta wsparcia producenta i praw do aktualizacji produktu). TAK Instalacja i konfiguracja dodatkowego systemu CGM wykonywania kopii zapasowych pomiędzy serwerami. TAK Pomoc w awaryjnym odtwarzaniu lub przenoszeniu danych na wniosek Zamawiającego. TAK Usługi związane z pracami konsultantów w zakresie rozliczeń Asysta przy rozliczeniach z NFZ. TAK Usługi związane z wykonaniem standardowych prac serwisowych (przygotowanie raportów, konsultacje zdalne): Tworzenie nowych i edycja istniejących, raportów, wydruków, formularzy, danych opisowych. TAK Konsultacje w zakresie tworzenia nowych raportów, wydruków, formularzy, danych opisowych. TAK Konsultacje w zakresie optymalnego wykorzystania oraz dostosowania produktu do potrzeb Klienta oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów produktu. Konsultacje obejmują wszystkie moduły i funkcje wdrożone u Klienta. TAK Pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. CD, łącza telekomunikacyjne, itp.). TAK
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Oferty. 2.Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień – w oryginale lub poświadczone notarialnie, albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię innego dokumentu, z którego będzie wynikało wprost prawo do reprezentacji podmiotu (np. umowa spółki cywilnej, statut itp.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach