Przetargi.pl
Dodtawa oleju napędowego i oleju opałowego do Nadleśnictwa Głęboki Bród w roku 2019

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród ogłasza przetarg

 • Adres: 16506 Giby, Głęboki Bród
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5165203, 5165231 , fax. 087 5165203, 5165231
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Głęboki Bród
  Głęboki Bród 4
  16506 Giby, woj. podlaskie
  tel. 087 5165203, 5165231, fax. 087 5165203, 5165231
  REGON: 79001124000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gleboki-brod.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dodtawa oleju napędowego i oleju opałowego do Nadleśnictwa Głęboki Bród w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego i oleju opałowego do Nadleśnictwa Głęboki Bród w roku 2019. Część 1: Sukcesywna (stosownie do potrzeb Zamawiającego) dostawa oleju napędowego do stacji paliw przy siedzibie Nadleśnictwa Głęboki Bród w miejscowości Głęboki Bród 4, w ilości 13 000 litrów, w tym: 4 000 litrów olej napędowy zapewniający bezpieczne użytkowanie w temperaturach do - 35°C, wg zasad ustalonych w umowie. (wzór umowy stanowi załącznik nr 10.1 do SIWZ) Wykonawca dostarczać będzie paliwo autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego. Część 2: Sukcesywna (stosownie do potrzeb Zamawiającego) dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiorników kotłowni c.o. w budynku biurowca Nadleśnictwa Głęboki Bród w miejscowości Głęboki Bród 4 i budynku socjalnego szkółki w miejscowości Gulbin 8A w ilości 11 000 litrów, wg zasad określonych w umowie (wzór umowy stanowi załącznik nr 10.2 do SIWZ). Wykonawca dostarczać będzie paliwo autocysterną wyposażoną w urządzenie do pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną na dzień składania ofert, ważną w okresie realizacji zamówienia koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 755) Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, a następnie potwierdzone dokumentami, o których mowa w pkt 7.1. pkt 2 SIWZ, złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 9 do SIWZ), składa Wykonawca wraz z ofertą. - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 85 ust. 5 Pzp. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. SEKCJA IV: PROCEDURA

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach