Przetargi.pl
Usługa rozbudowy Systemu informacji przestrzennej w Parku Narodowym Bory Tucholskie - oprogramowanie

Park Narodowy "Bory Tucholskie" ogłasza przetarg

 • Adres: 89-606 Charzykowy, ul. Długa 33
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3988397 , fax. 0-52 3988397
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Narodowy "Bory Tucholskie"
  ul. Długa 33 33
  89-606 Charzykowy, woj. pomorskie
  tel. 0-52 3988397, fax. 0-52 3988397
  REGON: 09137666800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pnbt.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna stanowiąca własnośc skarbu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa rozbudowy Systemu informacji przestrzennej w Parku Narodowym Bory Tucholskie - oprogramowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu informacji przestrzennej w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 125000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pnbt.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach