Przetargi.pl
Usługa remontu basenowych filtrów ciśnieniowych w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-370 Warszawa, Kawęczyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 511 20 00, , fax. 22 818 22 44
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
  Kawęczyńska 44
  03-370 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 511 20 00, , fax. 22 818 22 44
  REGON: 12663694000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dosir.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa remontu basenowych filtrów ciśnieniowych w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „usługa remontu basenowych filtrów ciśnieniowych będących w obiektach Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ”. Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych materiałów. Stosowane przez wykonawcę materiały muszą być materiałami profesjonalnymi oraz muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia do używania w obiektach użyteczności publicznej itd. Materiały te muszą być bezpieczne, posiadać odpowiednie dla danego zastosowania właściwości. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia atesty oraz karty charakterystyki materiałów, które będą użyte do wykonają przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje będących w jego dyspozycji wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi oraz urządzeń technicznych, które są sprawne technicznie oraz posiada atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. 3) Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności mają zostać wyposażeni w odpowiednią odzież i obuwie robocze dostosowane do charakteru wykonywanej pracy. 4) Rodzaj i ilość sprzętu wykorzystywanego do realizacji przedmiotu zamówienia powinny gwarantować prawidłową i płyną realizację usługi oraz właściwą jakość wykonanych prac. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia – przedstawia załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczególnego wymagania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 1 do SIWZ; b) Wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzory – według załącznika nr 1a do SIWZ; c) Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg zał. nr 2 do SIWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania wg zał. nr 3 do SIWZ. d) Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach