Przetargi.pl
Usługa przygotowania i organizacji plenerowej imprezy masowej dla minimum 2000 osób, o charakterze artystyczno-edukacyjnym, w dniu 12 maja 2019 r. w Parku Śląskim w Chorzowie jako wydarzenie organizowane w ramach Dni Otwarte Funduszy Europejskich w regionie z okazji 15-lecia Polski w UE.

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-037 Katowice, Ligonia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 77 40 025, , fax. 32 77 40 030
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  Ligonia 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 77 40 025, , fax. 32 77 40 030
  REGON: 27628463800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania i organizacji plenerowej imprezy masowej dla minimum 2000 osób, o charakterze artystyczno-edukacyjnym, w dniu 12 maja 2019 r. w Parku Śląskim w Chorzowie jako wydarzenie organizowane w ramach Dni Otwarte Funduszy Europejskich w regionie z okazji 15-lecia Polski w UE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i organizacji plenerowej imprezy masowej dla minimum 2000 osób, o charakterze artystyczno-edukacyjnym, w dniu 12 maja 2019 r. w Parku Śląskim w Chorzowie jako wydarzenie organizowane w ramach Dni Otwarte Funduszy Europejskich w regionie z okazji 15-lecia Polski w UE. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga umożliwienie wejścia i uczestniczenia w imprezie z psem asystującym osobie z niepełnosprawnością (zgodnie z art. 20a ust. 1 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98390000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z ww. dokumentów powinno wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Załącznik do pisma z informacjami z otwarcia ofert), b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach