Przetargi.pl
Usługa przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku w roku 2023

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 15D
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598142801 , fax. 598142803
 • Data zamieszczenia: 2022-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
  ul. Słoneczna 15D
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598142801, fax. 598142803
  REGON: 005310780
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań w Słupsku w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania posiłków - obiadów ( zupa, drugie danie oraz napój) dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku przy ul. Jaracza 9 w średniej ilości dziennej 50 zestawów obiadowych na 2023 rok z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt (średnia ilość liczona jest w stosunku do okresu trwania umowy). Przez święta rozumie się dni ustawowo wolne do pracy.2. Usługa objęta przedmiotem zamówienia powinna być wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi, a zwłaszcza z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.3. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, określone w ustawie z dn. 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1657 z późn. zm.) .4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki objęte przedmiotem zamówienia we własnych obiektach z użyciem własnych urządzeń, materiałów i produktów oraz będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości obiadów w stosunku rocznym, w okresie objętym przedmiotem zamówienia, ze względu na frekwencję osób korzystających z tej formy pomocy. Z racji zmniejszenia liczby przygotowywanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego.6. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w oparciu o rzeczywistą liczbę prawidłowo przygotowanych i dostarczonych posiłków po cenie jednostkowej brutto wynikającej z oferty Wykonawcy.7. Wykonawca będzie dostarczał posiłki i naczynia wraz z sztućcami wielorazowego użytku do zamawiającego na własny koszt (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) oraz będzie wydawał posiłki przez wskazanego przez siebie pracownika w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu DDPS w niżej podanych terminach i godzinach posiłków. Posiłki wydawane będą na naczyniach wielorazowego użytku dostarczonych przez Wykonawcę i odbieranych po spożyciu posiłku. Nie dopuszcza się podawania posiłków w naczyniach jednorazowych.8. Posiłki objęte przedmiotem zamówienia będą przeznaczone do grupy odbiorców po 60 roku życia, celem żywienia jest aktualne pokrycie potrzeb organizmu z uwzględnieniem ograniczeń związanych z zaburzeniami w odczuwaniu smaku i zapachu oraz łagodzeniem ewentualnych dolegliwości. Zamawiane posiłki to obiad. Obiad powinien mieć formę dwudaniowego zestawu (zupa + drugie danie) z napojem. Posiłki powinny być przygotowane i wydane zgodnie z wymogami Państwowego Inspektora Sanitarnego, właściwymi przepisami i zasadami systemu HACCP, odpowiednimi dla żywienia zbiorowego oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wymaganymi prawem dla przedmiotu zamówienia.9. Posiłki przygotowywane będą zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Muszą być zróżnicowane, sporządzane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, pokrywać około 50% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby starszej przy zapotrzebowaniu 1850 kcal/dzień zapewniając jej przy procentowym podziale nie mniej niż 950 kcal. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na podstawowe składniki pokarmowe. Węglowodany powinny zapewnić ok. 55-60% energii (przy 10% udziale cukrów prostych oraz błonnika pokarmowego w ilości 25-30g/dobę), tłuszcze 25-30% energii a białko nie mniej niż 0,75g/kg m.c./dobę z uwzględnieniem witamin i składników mineralnych.MOPR XVI.2610.06.2022Strona 5 z 4510. Ustala się gramaturę posiłków dla:Obiad:- zupa o pojemności nie mniejszej niż 500ml- drugie danie o pojemności: porcja mięsa -100g; ziemniaki, makaron, ryż- 200g;- surówka- 100g,- napój- 200mlObiad w rozkładzie tygodniowym powinien wyglądać następująco – poniedziałek to dania z kurczakiem (np.: porcja kurczaka, pierś, potrawka z kurczaka); wtorek i czwartek dania półmięsne (np.: bigos, łazanki, fasola po bretońsku, gołąbki i in.); środa dania z porcją mięsa; piątek z uwzględnieniem ryby (np.: porcja ryby, kotlet rybny, śledź w śmietanie lub makarony czy ryż z dodatkami).11. Zabrania się dostarczania gotowych wyrobów garmażeryjnych oraz wyklucza się posiłki na bazie Fastfood, stosowania półproduktów, sosów i zup typu instant.12. W przypadku zup – nie mogą być za kwaśne i za słone biorąc pod uwagę zaburzenia odczuwania smaku przez osoby starsze.13. W przypadku drugiego dania – podstawą powinny być potrawy z produktów białkowych np. z mięsa, ryb, podrobów, jaj, sera lub z tzw. Potraw półmięsnych złożonych z mięsa i warzyw lub produktów mącznych albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (twarogiem, jajami). Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw. Surówki powinny być dobrze rozdrobnione.14. Posiłki powinny być urozmaicone o dobranej kolorystyce, podawane o temperaturze zupy 750C, drugie dania 650C. Dania nie mogą powtarzać się w okresie 10 dni.15. W miesiącach:• kwiecień 2023 r. ─ obiad Wielkanocny, zupa-żurek z białą kiełbasą, drugie danie mięsne (np.: dewolaj, schab ze śliwką) z dwoma surówkami plus baba wielkanocna, jako przystawka: jajko, plaster szynki, porcja sałatki jarzynowej.• czerwiec 2023 – Festyn Integracyjny, zupa – grochówka, ziemniaki opiekane, kiełbasa i kaszanka z grilla, surówka, smalczyk, chleb, ogórek małosolny• październik 2023 r. ─ Dzień Seniora, zupa – rosół królewski, drugie danie mięsne (np.: zraz zawijany, udo z kurczaka faszerowane) z dwoma surówkami plus tort okazjonalny.• grudzień 2023 r. ─ Wigilia, zamiast obiadu i śniadania Wykonawca przygotuje tradycyjny posiłek wigilijny o uroczystym charakterze z 12 potrawami plus ciasto (makowiec lub piernik). Posiłek podczas uroczystości wigilijnej ma zostać wydany w godzinach od 1030 do 1200.Koszt wykonania poszerzonego jadłospisu jest wkalkulowany w cenę jednostkową usługi.16. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i przesyłania do akceptacji Zamawiającego tygodniowego jadłospisu (do godziny 1200 każdego piątku tygodnia poprzedzającego jego realizację) z podaniem gramatury i kaloryczności posiłków. Jadłospis może zostać przesłany drogą elektroniczną. Brak uwag ze strony Zamawiającego do 1530 dnia, w którym przesłano jadłospis, uważany będzie za jego akceptację.17. Ilość zamawianych posiłków zamawiający będzie zgłaszał wykonawcy najpóźniej do godziny 1000 dnia poprzedzającego.18. Wykonawca wywiesi w widocznym miejscu w lokalu wydawania i spożywania posiłków jadłospis z podaniem gramatury posiłków na dany dzień żywieniowy.19. Posiłki będą wydawane przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 1300 – 134520. Posiłki dostarczane przez Wykonawcę powinny być transportowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych, zgodnie z wymaganymi warunkami sanitarno-epidemiologicznymi dla tego rodzaju transportu oraz zasadami systemu HACCP.21. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania i przechowywania prób pokarmowych dostarczanych posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego celu lodówce przez okres 72 godzin od momentu pobrania posiłku. Każda próba ma zawierać w opisie: gramaturę produktu, datę, godzinę i podpis osoby pobierającej próbę.MOPR XVI.2610.06.2022Strona 6 z 4522. Posiłki podawane powinny być na naczyniach wielorazowego użytku wraz ze sztućcami, przy czym obowiązek mycia i dezynfekcji naczyń i sztućców spoczywa na Wykonawcy i będzie dokonywany poza budynkiem Zamawiającego.23. Odpady pokonsumpcyjne Wykonawca będzie zabierał ze sobą.24. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić wyniki badania mikrobiologicznego żywności.25. Personel zatrudniony przez Wykonawcę jest zobowiązany uwzględniać i wprowadzać w życie uwagi Zamawiającego dotyczące sposobu przyrządzania i dowozu posiłków.26. Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć prawo kontrolować w każdej chwili rodzaj i jakość produktów, z których będą sporządzanie posiłki a także przestrzeganie przez Wykonawcę i jego pracowników wymogów wynikających z Umowy oraz przepisów dotyczących produkcji i jakości świadczonych usług. Zakwestionowane przez przedstawiciela Zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegać będą wymianie na koszt Wykonawcy.27. Pracownicy uprawnieni do kontaktu zostaną wskazani przez Zamawiającego i Wykonawcę w Umowie.28. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie posiłku powyżej 40 minut względem godzin określonych w SWZ albo nie dostarczenia ww. posiłków w ogóle, Zamawiający ma prawo do zakupu niedostarczonych posiłków we własnym zakresie od innego, dowolnie wybranego dostawcy, za dowolnie ustaloną cenę, oraz dochodzenie od Wykonawcy zwrotu wszystkich poniesionych z ww. tytułów kosztów (umowne wykonawstwo zastępcze).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach