Przetargi.pl
Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5416409 , fax. 077 5416411
 • Data zamieszczenia: 2013-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5416409, fax. 077 5416411
  REGON: 53141225000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwo.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ tj. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z: Zaleceniami w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020, Załącznikiem nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia (diagram), Załącznikiem nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia - Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do SIWZ i przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793150005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dot.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: trafność metodologii badania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umwo.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach