Przetargi.pl
Usługa badania ewaluacyjnego pn. Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki. Nr postępowania: DOA-IV.272.55.2014

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5416409 , fax. 077 5416411
 • Data zamieszczenia: 2014-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5416409, fax. 077 5416411
  REGON: 53141225000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwo.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa badania ewaluacyjnego pn. Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki. Nr postępowania: DOA-IV.272.55.2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa badania ewaluacyjnego pn. Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki. Nr postępowania: DOA-IV.272.55.2014. Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA tj. - Opis przedmiotu badania ewaluacyjnego pn. Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki, b) Zał. do OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Tabela rekomendacji, c) Zał. do OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego, d) ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - które stanowią integralną część SIWZ; Nr CPV: 79315000-5 usługi badań społecznych, 73110000-6 usługi badawcze, 79419000-4 usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793150005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dot.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: trafność dodatkowych pytań ewaluacyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umwo.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach