Przetargi.pl
Usługa polegająca na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków, wód opadowych i odprowadzanych do środowiska osadów ściekowych, wód odbiornika i wód z piezometrów oraz wykonaniu analiz wody w podstawowym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym z ujęć wód podziemnych z obiektów będących w zarządzie RZI Szczecin wraz z pomiarem statycznym i dynamicznym zwierciadła wody.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 810060937
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków, wód opadowych i odprowadzanych do środowiska osadów ściekowych, wód odbiornika i wód z piezometrów oraz wykonaniu analiz wody w podstawowym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym z ujęć wód podziemnych z obiektów będących w zarządzie RZI Szczecin wraz z pomiarem statycznym i dynamicznym zwierciadła wody.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu analiz fizykochemicznych ścieków, wód opadowych i odprowadzanych do środowiska osadów ściekowych, wód odbiornika i wód z piezometrów oraz wykonaniu analiz wody w podstawowym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym z ujęć wód podziemnych z obiektów będących w zarządzie RZI Szczecin wraz z pomiarem statycznym i dynamicznym zwierciadła wody. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenach będących w administracji: a) 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie, b) 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, c) 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, d) 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, e) Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna, w załączniku nr 5 do SIWZ - Szczegółowy Zakres Przedmiotu Zamówienia i w załączniku nr 6 do SIWZ - Częstotliwości Wykonywania Analiz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach