Przetargi.pl
REMONT DACHU I ELEWACJI ORAZ WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR 59 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ŚWIDWINIE

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78301 Świdwin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32
  78301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DACHU I ELEWACJI ORAZ WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR 59 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W ŚWIDWINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu wykonanie remontu dachu i elewacji oraz wymiany stolarki zewnętrznej budynku nr 59 w kompleksie wojskowym w Świdwinie. 2.Zakres robót obejmuje w szczególności:Roboty ziemne, Roboty dekarskie, Roboty elewacyjne, Roboty hydroizolacyjne, Roboty stolarskie, Wymiana bram garażowych, Roboty murarskie i betonowe, Roboty nawierzchniowe, Instalacja odgromowa, Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórki, Roboty towarzyszące i prace tymczasowe. 3.Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i kolejność wykonywania prac, w tym roboty towarzyszące i prace tymczasowe określają załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, które stanowią jej integralną część: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)– zał. 8 do SIWZ; Przedmiar robót– zał. nr 9 do SIWZ; Rysunki. 4.Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zostały opisane w dokumencie pn. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – stanowiącą zał.8 do SIWZ; 5.Wykonawca winien uwzględnić w ofercie cenowej środki pozyskane ze sprzedaży odpadów w tym również i złomu stalowego – ofertę cenową należy pomniejszyć o wartość uzyskana ze sprzedaży odpadów i złomu. 6.Terenem budowy jest budynek nr 59 wraz z terenem przyległym obejmującym teren przy budynku. Obiekt usytuowany jest na terenie zamkniętym w kompleksie wojskowym przy ul. Połczyńskiej nr 32 w Świdwinie. Roboty budowlane – mogą być prowadzone tylko w dni robocze: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:30. W soboty i niedziele roboty nie mogą być prowadzone. Istnieje możliwość pracy w soboty i w dni robocze w godzinach ponadnormatywnych tylko po uzyskaniu zgody Dowódcy 21 BLT w Świdwinie. 7.Inwestor przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 8.Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych wyniku realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) 9.Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, nie może być krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek przez Strony, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę (o ile występuje) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.) osoby bezpośrednio wykonujące roboty budowlane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, szczegółowo określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), tj. kierownika budowy, kierownika robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 zł. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (do upływu terminu składania ofert) lub nie zabezpieczenie oferty ustawową formą wadium spowoduje, iż oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 3.Wadium można wnieść w formie:pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP Odział w Szczecinie 60101015990194221391201000 odpowiednio z dopiskiem: Wadium – ZP/08/2017. 5.O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 7.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach