Przetargi.pl
Usługa polegająca na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81364 Gdynia, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85 , fax. 058 6622841
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
  ul. 10 Lutego 24
  81364 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, fax. 058 6622841
  REGON: 22035628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy miasta Gdyni. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) usuwanie dzikich wysypisk odpadów z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na terenach gminnych, w tym interwencyjne usuwanie dzikich wysypisk odpadów z pasa drogowego i terenów bezpośrednio do niego przyległych oraz terenów zieleni miejskiej i gminnych terenów rekreacyjnych, b) usuwanie odpadów nielegalnie magazynowanych lub składowanych na terenach innych niż gminne, w ramach wykonania zastępczego przez Gminę, c) podstawianie kontenerów na odpady i ich wywóz po zapełnieniu sprzątniętymi odpadami w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w szczególności w związku z potrzebami wynikającymi z działań inicjowanych przez Rady Dzielnic (sprzątanie terenu miasta), d) wykonanie i montaż kompletnych (znak + słupek) tablic informacyjnych o zakazie wysypywania i składowania odpadów, e) wykonanie i montaż nowych znaków informujących o zakazie wysypywania i składowania odpadów na istniejących słupkach (uzupełnienie znaków zaginionych lub wymiana uszkodzonych). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Formularz cenowy, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1a do siwz. 4) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 5) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach