Przetargi.pl
Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie, przetworzeniu odpadów problemowych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61827 Poznań, al. Marcinkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 530 813 , fax. 618 530 842
 • Data zamieszczenia: 2017-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  al. Marcinkowskiego 11
  61827 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 530 813, fax. 618 530 842
  REGON: 30214486300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Spółka Prawa Handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 b Ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegającą na sukcesywnym odbiorze, transporcie, przetworzeniu odpadów problemowych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podział na zadania: 1. Zadanie nr 1 - Leki 2. Zadanie nr 2 - Farby 3. Zadanie nr 3 - Pozostałe Szczegółowy opis przedmiotu wspólny dla każdej części został określony w załączniku nr 1 do SIWZ W zakresie zadania nr 1: Szczegółowy wykaz odpadów objętych przedmiotem zamówienia wraz z kodami odpadów oraz przewidywanymi ich ilościami* dla Części pierwszej zamówienia, czyli dla usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze, transporcie, unieszkodliwieniu/ poddaniu odzyskowi lub przekazaniu do unieszkodliwienia/odzysku odpadów Leków pod kodem 20 01 32 (leki inne niż wymienione w 20 01 31) oraz 20 01 31*(leki cytoksyczne i cytostatyczne), w ilości do 35 000 kg, z terenów trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanych w dalszej części PSZOK) należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana ilość od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [kg] 1. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 34 900 ODPADY NIEBEZPIECZNE L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana ilość od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [kg] 1. 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 100 SUMA 35 000 * z możliwością zmian ilościowych poszczególnych odpadów, co będzie uzależnione od rzeczywistego zapotrzebowania zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczona maksymalna wartość umowy lub maksymalna łączna ilość odpadów. W zakresie zadania nr 2: Szczegółowy wykaz odpadów objętych przedmiotem zamówienia wraz z kodami odpadów oraz przewidywanymi ich ilościami * dla Części drugiej zamówienia czyli dla usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze, transporcie, unieszkodliwieniu/ poddaniu odzyskowi lub przekazaniu do unieszkodliwienia/odzysku odpadów farb, klei, lepiszczy i żywic pod kodem 20 01 27*, 20 01 28 w ilości do 87 000 kg, z terenów trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanych w dalszej części PSZOK) należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. . ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana ilość od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [kg] 1. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 40 000 ODPADY NIEBEZPIECZNE L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana ilość od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [kg] 1. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 47 000 SUMA 87 000 * z możliwością zmian ilościowych poszczególnych odpadów, co będzie uzależnione od rzeczywistego zapotrzebowania zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczona maksymalna wartość umowy lub maksymalna łączna ilość odpadów. W zakresie zadania nr 3: Szczegółowy wykaz odpadów objętych przedmiotem zamówienia wraz z kodami odpadów oraz przewidywanymi ich ilościami * dla Części trzeciej zamówienia czyli dla usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze, transporcie, unieszkodliwieniu/ poddaniu odzyskowi lub przekazaniu do unieszkodliwienia/odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ w ilości do 28 000 kg, z terenów trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanych w dalszej części PSZOK) należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana ilość od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [kg] 1. 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 100 2. 08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 250 3. 09 01 99 Inne niewymienione odpady 100 4. Ex 15 02 03 Sorbenty 650 5. 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 200 6. 16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony 100 7. 16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 100 8. 16 80 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 50 9. 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 100 10. 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 200 ODPADY NIEBEZPIECZNE L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Przewidywana ilość od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r. [kg] 1. 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 100 2. 08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 50 3. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 100 4. 09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne 100 5. 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 10 000 6. Ex 15 01 11* Puste pojemniki ciśnieniowe 500 7. Ex 15 02 02* Sorbenty 250 8. 16 01 08* Elementy zawierające rtęć 50 9. 16 01 13* Płyny hamulcowe 100 10. 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 100 11. 16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 200 12. 16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 100 13. 16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 100 14. 16 05 04* Gazy w pojemnikach ( w tym halony ) zawierające substancje niebezpieczne 200 15. 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 600 16. 16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 200 17. 16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 200 18. 16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne 200 19. 16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 100 20. 17 03 03* Smoła i produkty smołowe 400 21. 20 01 13* Rozpuszczalniki 4 000 22. 20 01 14* Kwasy 1 500 23. 20 01 15* Alkalia 1 000 24. 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 150 25. 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 600 26. Ex 20 01 21* Odpady zawierające rtęć (termometry) 250 27. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 5 000 SUMA 28 000 * z możliwością zmian ilościowych poszczególnych odpadów, co będzie uzależnione od rzeczywistego zapotrzebowania zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zostać przekroczona maksymalna wartość umowy lub maksymalna łączna ilość odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach