Przetargi.pl
"Usługa polegająca na pielęgnacji zieleni na terenie miasta Rumi w 2020 r., z podziałem na trzy części: Część 1/Strefa I: „Pielęgnacja zieleni w parkach, na skwerach, rondach, terenach zielonych i zieleńcach na terenie miasta Rumi wraz z podlewaniem, nawożeniem i opryskiem roślin”, Część 2/Strefa II: „Pielęgnacja wybranych miejsc zielonych, zieleni na placach zabaw, osiedlach komunalnych, innych terenach gminnych, koszenie trawników i terenów gminnych oraz podlewanie, nawożenie i oprysk roślin”, Część 3/Strefa III: „Pielęgnacja wybranych miejsc zielonych, zieleni na placach zabaw, osiedlach komunalnych, innych terenach gminnych, koszenie trawników i terenów gminnych oraz podlewanie, nawożenie i oprysk roślin”

Gmina Miejska Rumia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 719 410 , fax. 586 796 517
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Rumia
  ul. Sobieskiego 7
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 586 719 410, fax. 586 796 517
  REGON: 52525700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rumia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Usługa polegająca na pielęgnacji zieleni na terenie miasta Rumi w 2020 r., z podziałem na trzy części: Część 1/Strefa I: „Pielęgnacja zieleni w parkach, na skwerach, rondach, terenach zielonych i zieleńcach na terenie miasta Rumi wraz z podlewaniem, nawożeniem i opryskiem roślin”, Część 2/Strefa II: „Pielęgnacja wybranych miejsc zielonych, zieleni na placach zabaw, osiedlach komunalnych, innych terenach gminnych, koszenie trawników i terenów gminnych oraz podlewanie, nawożenie i oprysk roślin”, Część 3/Strefa III: „Pielęgnacja wybranych miejsc zielonych, zieleni na placach zabaw, osiedlach komunalnych, innych terenach gminnych, koszenie trawników i terenów gminnych oraz podlewanie, nawożenie i oprysk roślin”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji zieleni na terenie miasta Rumi w 2020 r., z podziałem na trzy części: Część 1/Strefa I: „Pielęgnacja zieleni w parkach, na skwerach, rondach, terenach zielonych i zieleńcach na terenie miasta Rumi wraz z podlewaniem, nawożeniem i opryskiem roślin”, Część 2/Strefa II: „Pielęgnacja wybranych miejsc zielonych, zieleni na placach zabaw, osiedlach komunalnych, innych terenach gminnych, koszenie trawników i terenów gminnych oraz podlewanie, nawożenie i oprysk roślin”, Część 3/Strefa III: „Pielęgnacja wybranych miejsc zielonych, zieleni na placach zabaw, osiedlach komunalnych, innych terenach gminnych, koszenie trawników i terenów gminnych oraz podlewanie, nawożenie i oprysk roślin”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: koszenie trawników; okopywanie trawników przy krawężnikach i obrzeżach. Pielęgnację drzew poprzez odchwaszczenie wraz ze spulchnianiem gleby, nawożenie, podlewanie, podwiązywanie młodych drzew, usuwanie odrostów. Pielęgnację krzewów, pnączy i bylin poprzez odchwaszczanie wraz ze spulchnianiem gleby, nawożenie, opryski, podlewanie, cięcia formujące krzewów, bylin i pnączy. Jesienne i zimowe wygrabianie trawników wraz z wywozem liści. Wywóz odpadów powstałych przy prowadzonych pracach. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zostały zamieszczone przy opisach poszczególnych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Formularz cenowy, stanowiący odpowiednio załącznik nr 1a/I i 1a/II i 1a/III do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 5) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach