Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony roślin w 2020 r.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce ogłasza przetarg

 • Adres: 76-231 Damnica, Karzniczka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 811 33 11 , fax. 59 811 30 43
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce
  Karzniczka 2
  76-231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 59 811 33 11, fax. 59 811 30 43
  REGON: 30163140800054
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karzniczka.coboru.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony roślin w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin wymienionych w dołączonych formularzach cenowych: zadanie nr 1 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla SDOO w Karzniczce, zadanie nr 2 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla ZDOO w Wyczechach, zadanie nr 3 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla ZDOO w Radostowie. zadanie nr 4 Dostawa środków ochrony roślin wymienionych w dołączonym formularzu cenowym dla ZDOO w Lisewie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24451000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm. oraz art. 64 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r., Nr 11,poz. 94 z późn. zm.), obrót środkami ochrony roślin wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roslin.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ 2) Oświadczenie własne Wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ 3) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych 6) Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym 3) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienie obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 5) Wzór umowy 6) Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach