Przetargi.pl
USŁUGA POLEGAJĄCA NA KONSERWACJI SERWISOWEJ I NAPRAWIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 26 1442098 , fax. 26 1442101
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 26 1442098, fax. 26 1442101
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Sektora Finansów Publicznych - Wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA POLEGAJĄCA NA KONSERWACJI SERWISOWEJ I NAPRAWIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest : Usługa konserwacji serwisowej oraz naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego tj.: 1) SOI Zgierz - zadanie nr 1 2) SOI Kutno - zadanie nr 1 3) SOI Leźnica Wielka - zadanie nr 1 4) SOI Łódź – Regny – Gałkówek - zadanie nr 2 5) SOI Tomaszów Mazowiecki - zadanie nr 2 6) SOI Nowy Glinnik - zadanie nr 2 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przez Urząd Dozoru Technicznego ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 )
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach