Przetargi.pl
Usługa polegająca na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze systemu olsztyńskiego roweru miejskiego

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze systemu olsztyńskiego roweru miejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Olsztyński Rower Miejski (ORM) w taki sposób, aby każdy uprawniony użytkownik mógł wypożyczyć rower wg taryfy ustalonej przez Wykonawcę. W ramach ORM Wykonawca dostarczy i uruchomi minimum: Rowery wraz z wyposażeniem 100 sztuk Stojaki rowerowe 20 sztuk Stacje Rowerowe 10 sztuk Totemy Informacyjne 10 sztuk Strona Internetowa 1 komplet Aplikacja 1 komplet System Informatyczny 1 komplet Zamawiający, w przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu liczby Stacji Postoju i rowerów, w ramach którego zakłada, że szacowana ilość prawa opcji wynosi do 5 Stacji Postoju z Totemami Informacyjnymi wraz z 50 rowerami i 10 stojakami rowerowymi. Zamawiający skorzysta z prawa opcji nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Termin wdrożenia zamówienia z prawa opcji ustala się na 20 dni od dnia pisemnego zgłoszenia uruchomienia prawa opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50111000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy i zasady wnoszenia wadium reguluje art. 45 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO BP S.A. nr 17 1020 3541 0000 5102 0291 5452 z dopiskiem: NP.2521.15.2018, przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, zaś dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 208 - Wydział Księgowości Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach