Przetargi.pl
Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie od września 2020 roku do kwietnia 2021 roku

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-202 Częstochowa, Legionów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , , fax. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  Legionów 52
  42-202 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95 , , fax. 34 366 43 05; 366 43 37; 366 40 95
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzd.czest.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu i serwisowaniu parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Częstochowie od września 2020 roku do kwietnia 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Realizacja przez Wykonawcę usług bieżącego utrzymania parkomatów i prowadzenia obsługi serwisowej w szczególności polegać będzie na: 1) naprawie, wymianie i utrzymaniu w sprawności podzespołów elektrycznych i elektronicznych parkomatów, a w szczególności: paneli, wyświetlaczy, monetników, kas pośrednich, drukarek, czytników kart, wiązek elektronicznych, czujników, przycisków, 2) utrzymaniu napięcia zasilającego, doładowaniu i wymianie akumulatorów żelowych, utylizacja uszkodzonych i przeterminowanych akumulatorów żelowych, naprawie lub wymianie paneli solarnych, wymianie baterii na płytach głównych, wymianie bezpieczników parkomatów, 3) utrzymaniu w sprawności: zamków i elementów blokujących drzwi, regulacji zawiasów, wymianie uszczelek drzwi parkomatów, 4) utrzymaniu w sprawności oraz zapewnienia prawidłowej konfiguracji oprogramowania parkomatów zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Częstochowa (np. czasu funkcjonowania, dni świątecznych, wysokości opłat itp…), 5) zapewnienie transmisji danych GSM pomiędzy parkomatami i serwerem zewnętrznym, na którym znajdują się między innymi dane finansowe, dane transakcji, dane o stanie technicznym parkomatów, które przechowywane będą co najmniej 18 miesięcy, oraz oprogramowanie do zarządzania parkomatami, 6) zapewnienie dostępu on-line do oprogramowania na serwerze zewnętrznym służącym do zarządzania parkomatami i monitorowania ich pracy (dostęp musi być możliwy zarówno z komputerów, jak i innych urządzeń mobilnych), 7) przeglądy i konserwacja wykonywana minimum raz w trakcie trwania umowy tj. utrzymanie w czystości i pełnej sprawności, wszystkich podzespołów wewnątrz parkomatów, 8) stałym monitorowaniu pracy parkomatów za pomocą oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6) umowy. 2. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia i wykonywania wszelkich czynności koniecznych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszystkich parkomatów znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania, chyba, że dana czynność jest wprost wyłączona niniejszą umową z obowiązków Wykonawcy. 3. Usługami wyłączonymi z przedmiotu umowy będzie: 1) czyszczenie zewnętrze obudowy parkomatu, 2) wymiana rolek papieru termicznego, 3) naprawa parkomatu w zakresie uszkodzeń powstałych wyłącznie na skutek aktów wandalizmu lub kolizji drogowych, 4) wymiana kaset z monetami w związku ich napełnieniem. 4. Oprogramowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6) umowy w szczególności powinno: 1) rejestrować każde zdarzenie dotyczące danego parkomatu (w tym każdą zaistniałą awarię lub usterkę) z podaniem daty i godziny jego zaistnienia, 2) pozwalać wybierać zdarzenia i wybierać parkomaty dla uzyskania podglądu obecnego statusu w czasie rzeczywistym, 3) przygotować profile konfiguracji parkomatów, 4) dodawać parkomaty, przypisywać i transferować konfiguracje, 5) zarządzać ustawieniami osobistymi (użytkownik, hasło), 6) tworzyć statystyki wybranych zdarzeń, taryf, dla danych parkomatów we wskazanym okresie czasu, do analizy błędów lub celów statystycznych, 7) tworzyć statystyki uwzględniające: status, brakujące dni, opróżnienia kaset, pojedynczych płatności, czasy awarii, raporty finansowe i czasy trwania biletów, 8) umożliwiać eksport danych do arkusza Excel. 5. Czas funkcjonowania parkomatów: od poniedziałku do piątku od 05:00 do 17:00 (za wyjątkiem świąt). Czasu gotowości do działania (możliwość zakupu biletu) w parkomatach: P-22 ul. Piłsudskiego/Katedralna, P-84 ul. Orzechowskiego Poczta, P-85 ul. Orzechowskiego PKP, P-108 ul. Orzechowskiego PKS - godziny 2000-1700. Czas funkcjonowania strefy: od godz. 09:00 do 17:00 w dni robocze. 6. Serwisowi podlegać będzie 119 sztuk parkomatów typu CITEA produkcji firmy Hectronic GmbH. Zamawiający wymaga zabezpieczenia od 2 do 5 sztuk urządzeń w celu odtworzenia stanu faktycznego parkomatów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego wszelkich zdarzeń losowych (m.in. takie jak: akty wandalizmu, kolizje drogowe, anomalie pogodowe). Wymiana urządzenia na nowe w pełni sprawne i kompatybilne z zainstalowanymi parkomatami nastąpi w drodze odrębnego zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga usunięcia usterki w ciągu minimum 1 godziny, ale nie dłużej niż w ciągu maksymalnie 3 godzin od jej ujawnienia przez system monitorujący prace parkomatów lub zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) W zakresie zastosowania art. 29. ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy, osób wykonujących następujące czynności: związane z monitorowaniem i serwisowaniem parkomatów. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.) Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy-Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-Pzp: 1 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 3. Inne wymagane dokumenty: 1. KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO - Należy wypełnić, podpisać przez osobę (osoby) uprawnione i w oryginale złożyć wraz z ofertą w dniu składania ofert. Załącznik nr 4. 2. DRUK OFERTA - Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną. Załącznik nr 6. 3. PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. - Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 4. PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ - Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru - przedstawiciel Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i złożone wraz z ofertą w dniu składania ofert. 5. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PROTOKOŁU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROTOKOŁU - Załącznik nr 7. Do wykorzystania w razie wglądu do dokumentacji przetargowej (nie należy załączać do oferty). 6. WZÓR UMOWY - Stanowi załącznik do siwz (nie należy załączać do oferty). 7. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Załącznik nr 9.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach