Przetargi.pl
„Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z systemem monitorowania dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w Gminie Szemud””.

Gmina Miejska Rumia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 719 410 , fax. 586 796 517
 • Data zamieszczenia: 2021-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Rumia
  ul. Sobieskiego 7
  84-230 Rumia, woj. pomorskie
  tel. 586 719 410, fax. 586 796 517
  REGON: 52525700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rumia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z systemem monitorowania dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w Gminie Szemud””.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z systemem monitorowania dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w Gminie Szemud””. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 – Energia, Działanie 10.3.1 – Odnawialne źródła energii (Umowa nr: RPPM.10.03.01-22-0100/16-00). 3. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostaw pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych wraz z systemem monitorowania dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i w Gminie Szemud” zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.09.2020 r. pod numerem 2020/S 180-433978. 4. Prace obejmują pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Gminy Miejskiej Rumia oraz Gminy Szemud w okresie przygotowania i realizacji zadania oraz do zakończenia okresu rękojmi za wady, polegającej na przygotowaniu, koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu zadania. 5. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i warunki realizacji zamówienia określają załączniki: 1) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla Gminy Miejskiej Rumia – załącznik A_1 do SIWZ, 2) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla Gminy Szemud – załącznik A_2 do SIWZ, 3) Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ (osobna umowa zawarta będzie z Gminą Miejską Rumia, a osobna z Gminą Szemud).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach