Przetargi.pl
Budowa odcinka ul.Spółdzielczej wraz z rozbudową ul Bernadowskiej w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2021-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka ul.Spółdzielczej wraz z rozbudową ul Bernadowskiej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji załącznika nr 8.1 do SIWZ b) odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. II. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje: 1) Budowę i rozbudowę układu drogowego, w tym: a) rozbiórkę odcinków istniejących jezdni, chodników oraz innych budowli kolidujących z zakresem planowanych robót, b) budowę nawierzchni drogowych, w tym jezdni, chodników, miejsc postojowych i zjazdów, c) budowę drogi technologicznej, d) wykonanie przepustu drogowego, e) odtworzenie nawierzchni po przebudowie sieci sanitarnych poza zakresem nowych nawierzchni drogowych, 2) Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, 3) Budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, 4) Budowę zbiorników retencyjno-chłonnych otwartych, 5) Przebudowę i budowę wodociągu, 6) Przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, 7) Demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlania ulicznego, 8) Budowę kanału technologicznego, 9) Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych, 10) Przebudowę kanalizacji teletechnicznych, 11) Likwidację istniejącego uzbrojenia terenu, 12) Zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu, 13) Budowę elementów małej architektury, 14) Zieleń, w tym: a) usunięcie karpin po wycince drzew, b) zabezpieczenie istniejących drzew, c) wykonanie przesądzeń krzewów, d) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, e) wykonanie przycięcia drzew i krzewów, f) wykonanie oraz odtworzenie trawników g) pielęgnację trawników w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego, h) pielęgnację drzew i krzewów w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego, 15) Tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót, 16) Docelową organizację ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach