Przetargi.pl
Usługa okresowego przeglądu technicznego respiratorów Servoi I

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30663 Kraków, ul. Wielicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 582 011 , fax. 126 581 081
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 582 011, fax. 126 581 081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa okresowego przeglądu technicznego respiratorów Servoi I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa okresowego przeglądu technicznego respiratorów SERVO I będących na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – w ilości określonej w zał. Nr 3 do SIWZ „Kalkulacja cenowa-opis przedmiotu zamówienia”, zgodnie z harmonogramem wynikającym z zaleceń producenta. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: ● wykonywania rocznego przeglądu okresowego zgodnie z wytycznymi producenta, w tym : - wymiany elementów urządzenia, które wymagają wymiany, - wystawienia dokumentów potwierdzających sprawność aparatów, - określenia daty wykonania następnego przeglądu okresowego, - wypełnienia paszportu technicznego sprzętu, - dostarczenie raportu serwisowego. 2. Zakres usług wraz z ilością serwisowanych urządzeń zawiera zał. nr 3 do SIWZ – Kalkulacja cenowa-opis przedmiotu zamówienia. 3. Wymagana aktualizacja zainstalowanego oprogramowania do najnowszej wersji przez okres trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt 6 ppkt 1 niniejszego rozdziału (tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie) , składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach