Przetargi.pl
Badanie struktury rodzajowej biletów oraz badanie popytu w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla linii aglomeracyjnych przebiegających przez teren Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza przetarg

 • Adres: 30059 Kraków, ul.Reymonta
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123418512
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
  ul.Reymonta 20
  30059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 123418512
  REGON: 12315321100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://metropoliakrakowska.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie struktury rodzajowej biletów oraz badanie popytu w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla linii aglomeracyjnych przebiegających przez teren Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Badanie struktury rodzajowej biletów oraz badanie popytu w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla linii aglomeracyjnych przebiegających przez teren Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska”, które obejmuje w szczególności: 1) Etap 1. Badanie struktury rodzajowej biletów i popytu na liniach aglomeracyjnych. 2) Etap 2. Analiza i opracowanie przeprowadzonych badań. 2. Cel i założenia opracowania: Przeprowadzenie i opracowanie badań ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania związane ze strukturą wykorzystywanych biletów (z uwzględnieniem w szczególności uprawnień do bezpłatnych przejazdów oraz sytuacji, gdzie pasażer podróżuje bez biletu, a powinien go posiadać) w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz z popytem pasażerskim w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie, ze szczególnym naciskiem na linie aglomeracyjne kursujące na terenie Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71620000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące 00/100 zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach