Przetargi.pl
Usługa odbioru , transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie: 19 12 12 pochodzących z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZAMBROWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 ZAMBRÓW, POLOWA
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862712700 , fax. 862712118
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZAMBROWIE
  POLOWA 19
  18-300 ZAMBRÓW, woj. podlaskie
  tel. 862712700, fax. 862712118
  REGON: 45007817200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkzambrow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spólka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru , transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie: 19 12 12 pochodzących z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu, odpadów w formie lużnej o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy) w ilości ok.1200 [Mg] do dnia 31.07.2020 r. z możliwością przedłużenia terminu realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach