Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Powiatu Sejneńskiego w ramach projektu Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Powiatu Sejneńskiego

Powiat Sejneński, Starostwo Powiatowe w Sejnach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-500 Sejny, ul. 1-go Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 162 066 , fax. 875 162 013
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sejneński, Starostwo Powiatowe w Sejnach
  ul. 1-go Maja 1
  16-500 Sejny, woj. podlaskie
  tel. 875 162 066, fax. 875 162 013
  REGON: 79076104700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.sejny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Powiatu Sejneńskiego w ramach projektu Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Powiatu Sejneńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Powiatu Sejneńskiego w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Powiatu Sejneńskiego” 2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w projektach wykonawczych załączniki Nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ, Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zał. nr 2 oraz przedmiarach zał. nr 3a, 3b, 3c i 3d). 3. Zakres robót obejmuje wykonanie: • dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 4 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:  Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku, ul. 11 Marca 16A, 16-515 Puńsk, 351/18; 351/22; obręb Puńsk o mocy min. 25,90 kWp,  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny, nr dz. 1584/37 obręb Sejny o mocy min. 15,91 kWp,  Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, dz. Nr 415/1 obręb Sejny o mocy min. 19,61kWp,  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny, dz. Nr 1560/22 obręb Sejny o mocy min 39,96 kWp, • montaż inwertera fotowoltaicznego DC/AC, • montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami, • montaż instalacji odgromowej, • wykonywanie nowych wew. i zew. tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego, • wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, • uzyskanie w imiennie Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień, opinii i zgłoszeń dotyczących mikroinstalacji fotowoltaicznych • przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, • podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej i odbiorem przez PGE Dystrybucja S.A na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu. • Wykonawca uzgodni warunki p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości dostaw i robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia dostawy i robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz WWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 tys. zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, - skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: - jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Dziale V 1. 2) lit. a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przedstawi kosztorysy ofertowe na każdą nieruchomość oddzielnie wykonane zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego. (Przedmiary będą służyć jako część pomocnicza do sporządzenia kosztorysów ofertowych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach