Przetargi.pl
Usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60166 Poznań, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8689347; 0601 851941 , fax. 61 8684531, 61 661 93 60
 • Data zamieszczenia: 2018-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
  ul. Grunwaldzka 250
  60166 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8689347; 0601 851941, fax. 61 8684531, 61 661 93 60
  REGON: 00009297600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na cztery pakiety, które obejmują: Pakiet I – usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej, miejsce odbioru Pracownia Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań; Pakiet II – usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej, miejsce odbioru Pracownia Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie, ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno; Pakiet III – usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej, miejsce odbioru Pracownia Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kaliszu, ul. Warszawska 63, 62-800 Kalisz; Pakiet IV – usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej, miejsce odbioru Pracownia Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Koninie, ul. Kościuszki 37B, 62-500 Konin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Pakiet I - 4 200,00 PLN Pakiet II – 2 500,00 PLN Pakiet III – 1 750,00 PLN Pakiet IV – 630,00 PLN Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1). w pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego nr NBP O/O Poznań 13 1010 1469 0039 2613 9120 0000; 2). w poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3). w gwarancji bankowej; 4). w gwarancji ubezpieczeniowej; 5). w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – posiadają koncesję, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru (w tym załadunek i transport) i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy, wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy. Wymaga się, aby formularz ofertowy był sporządzony na oryginalnym druku zamawiającego. Wszelkie istotne zmiany dotyczące treści spowodują odrzucenie oferty jako sprzecznej z SIWZ; 2.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3a do SIWZ; 1)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VIII. 2 i 3 SIWZ, 2)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa pkt VIII. 2 i 3 SIWZ, 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. VIII. 2 i 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy. 1.Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. 1, 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia zastępczych dokumentów nie ulegają zmianie. 5. Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru (w tym załadunek i transport) i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej; 6. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy; 7. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 2) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców, 3) Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 4) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, 6) Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt VIII. 2 i 3 SIWZ; 8. Dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie złożenie ww. dokumentów w toku postępowania lub złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach