Przetargi.pl
USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE

SĄD REJONOWY W GOLENIOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3 Maja 45
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SĄD REJONOWY W GOLENIOWIE
  ul. Konstytucji 3 Maja 45
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000324547
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów, osób i mienia sądu oraz sprawowanie ochrony poprzez system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Goleniowie: • przy ul. Konstytucji 3Maja 45 w Goleniowie• przy ul. Kilińskiego 8 w Goleniowiepoprzez:a) bezpośrednią ochronę fizyczną obiektów, osób i mienia Sądu świadczoną przez pracowników ochrony w dniach urzędowania Sądu Rejonowego w Goleniowie, b) system stałego całodobowego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach